Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Cây c n gì l n lên tài: Cây táo c a anh em nhà chu t Nhóm l p: M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh tên câu chuy n, n i dung câu chuy n và m t s l i tho i ơn gi n. - Rèn luy n kh năng chú ý và ghi nh c a tr . - Phát tri n ngôn ng : tr nh và l p l i m t s l i tho i ơn gi n. Bi t m nh d n tr l i câu h i c a cô. - C ng c ôn luy n ch s 3, m n 3. - yêu thích, tham gia vào các ho t ng ngh thu t. - Rèn luy n tính c n th n, t m . II. Chu n b : - Truy n k b ng r i ho c b ng tranh nhân v t r i câu chuy n: cây táo c a anh em nhà th . - Thi t k chuy n k trên ph n m m pp - Tranh cho tr tô màu ho c xé dán câu chuy n làm sách. -R kéo, keo dán, gi y màu và các nguyên v t li u trang trí. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Cây c n gì s ng?. K câu chuy n: cây táo c a anh em nhà Chu t. Trò chuy n: Anh em nhà chu t ã tr ng cây gì? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - u tiên, chu t em làm gì? (giao h t xu ng t) - Sau ó 3 anh em chu t làm gì? (Thay nhau tư i cây và vun g c cho cây) - Cây có l n lên không? - Cây l n lên ra trái, anh em chu t ã làm gì v i nh ng trái táo chín? - i u gì làm anh em nhà chu t vui nh t? V y, cây ư c l n nhanh và ra hoa, k t trái, chúng ta ph i làm gì? 2. Ho t ng 2: K chuy n: Cây táo c a anh em nhà chu t Cô s p x p tr ng i cách máy tính m t kho ng tr quan sát. G i ý cho tr m các nhân v t trong câu chuy n Cô v a k v a trò chuy n tr nh l i n i dung c a câu chuy n. Xen gi a l i k , cô có th d ng l i và h i tr v i u gì s n ti p theo? Các nhân v t ã nói gì v i nhau? 3. Ho t ng 3: Bé khéo tay Chi tr thành t ng nhóm ng i thành vòng tròn ho c ng i trên gh , trên bàn có r ng: kéo, bút, màu, gi y và tranh cho tr tô ho c xé dán. Tr xé dán t ng b c tranh sau khi hoàn thành, cô s óng l i thành m t quy n truy n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn