Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bi n c tài: Bé và bi n Nhóm l p: M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr bi t ư c m t s nơi có bi n và các ho t ng du l ch bi n. - Tr bi t ư c các trang ph c: qu n áo, mũ nón i bi n. - Các ho t ng c a bé khi i bi n. - L ng nghe âm thanh và c m nh n cư ng âm thanh. II. Chu n b : - Tranh nh v bi n, v các ho t ng du l ch vùng bi n. - Các t gi y ư c cu n thành hình ph u cho tr l ng nghe. - Gi y v các dùng, bút chì. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: bé âm thanh gì? Trò chơi: gió th i Gió th i m i b n i tìm m t cái ph u gi y cho mình. Các bé áp ph u gi y lên tai và l ng nghe xem có âm thanh gì? Trò chuy n v i tr xem tr nghe ư c âm thanh gì? Trò chuy n v i tr v ti ng sóng bi n rì rào, gi i thi u v bi n. 2. Ho t ng 2: Bé i t m bi n Cho tr xem tranh v các ho t ng c a khách du l ch b bi n. Trò chuy n v các dùng c n thi t i t m bi n. Trò chuy n v i tr v an toàn khi i t m bi n. Trò chơi: Bé i bi n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô phát cho m i bé 1 t A4, m i bé khoanh tròn các dùng c n thi t khi i t m bi n. 3. Ho t ng 3: Nh ng âm thanh t bi n. Tr nghe âm thanh ti ng sóng bi n và v n ng theo ti ng sóng. N u ti ng rì rào to tr cúi r p xu ng, n u ti ng sóng nh tr hơi nghiêng ngư i. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn