Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bi n c tài: Bé và bi n Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr bi t ư c nư c bi n có v m n, do có mu i. - Nh n bi t công vi c làm mu i c a ngư i lao ng mi n bi n. - Bi t ư c m t s ngh bi n: chài lư i, làm mu i, du l ch. II. Chu n b : - Bài gi ng so n trên PP - Ly u ng nư c. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: bé âm thanh gì? Trò chơi: gió th i Gió th i m i b n i tìm m t cái ly u ng nư c mang l i cho cô. Cô ngh các bé cùng áp tai lên ly và im l ng l ng nghe xem i u gì x y ra. Trò chuy n v i tr xem tr nghe ư c âm thanh gì? Trò chuy n v i tr v ti ng sóng bi n rì rào, gi i thi u v bi n. 2. Ho t ng 2: Bé tìm hi u v bi n Trò chuy n v i bé xem bé ã t ng ư c i bi n v i ba m chưa? Bi n âu? Trông bi n như th nào? Bé làm nh ng gì khi i chơi bi n? Cho tr quan sát hình nh c a bi n, các ho t ng bi n: t m bi n, vui chơi.v.v.. bé nư c bi n có v gì? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com T i sao nư c bi n có v m n? Cho tr oán, sau ó cho tr xem tranh v nh ng ngư i nông dân làm mu i. Trò chuy n cùng bé v v c a mu i. 3. Ho t ng 3: Nh ng ngh vùng bi n. Cho tr xem m t s hình nh v ngh ánh cá, ngh làm mu i.v.v.. Trò chuy n v i tr v công vi c c a m i ngh . Trò chơi: sóng bi n. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn