Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bi n c tài: Bé làm ngư dân Nhóm l p: M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t m t s l i cá s ng dư i bi n. - Nh n bi t s lư ng 2, phân nhóm 2 i tư ng, phân bi t to hơn và nh hơn. - Phát tri n kh năng sáng t o c a tr . II. Chu n b : - Th hình cá ã ư c tr tô màu trong gi h c trư c (có 2 kích thư c) - Tranh nh v m t s lo i cá nư c m n. - Nguyên v t li u trang trí. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Bé làm ngư dân. Trò chơi: Th lư i Cô và tr cùng chơi trò chơi: th lư i b t cá. bé các bác ngư dân làm gì? Cho tr quan sát tranh và trò chuy n v công vi c c a các bác ngư dân. Trò chuy n v i tr v c i m và tên g i m t s lo i cá nư c m n. Các bé làm bác ngư dân, b t cá. M i bé l y 1 cái r , i tìm b t c các góc l p b vào r . 2. Ho t ng 2: Phân lo i cá. Nh ng con cá bé b t ư c trong r , bé x p thành t nhóm 2 con, có kích thư c b ng nhau. Cô ki m tra k t qu và hư ng d n các bé so sánh (n u bé làm sai). Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Sau khi ã ki m tra và giúp bé phân lo i cá, Cô yêu c u các bé phân nhóm cá, m i nhóm có 2 con, m t con to và m t con nh . 3. Ho t ng 3: Nh ng chú cá xinh p. Cô phát cho m t tr m t con cá (c t t gi y). Tr s d ng các nguyên v t li u trang trí con cá cho p, sau ó cô xâu vào s i dây và treo quanh l p trang trí. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai