Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bé và nh ng s thích tài: Tôi là b n trai hay b n gái Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Rèn k năng bôi h và dán úng theo m u. Bi t v thêm các chi ti t cho phù h p… - Bi t nh n ra các tác ph m dán p vá rút kinh nghi m cho b n thân II. Chu n b : - M u váy b n gái - Kéo, bút màu, h III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Tôi là ai? - Bé tham gia trò chơi v các b ph n trên cơ th cùng cô: “Mình l c cái tay cho u…” - Trò chuy n v i tr v c i m, hình dáng, s thích c a b n trai, b n gái.. 2. Ho t ng 2: Bé tr tài khéo léo - Cho tr hát và chơi “Ngón tay nhúc nhích - Cô th c hi n m u dán váy cho b n gái cho tr xem - G i ý cho tr v thêm các chi ti t khác cho b c tranh thêm sinh ng. - Cho tr th c hi n ho t ng: “Dán váy cho b n gái” 3. Ho t ng 3: Tri n lãm tranh c a bé Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Các b c trang sau khi th c hi n xong ư c cô treo len và tr nh n xét tác ph m c a mình và c a b n 4. Ho t ng 4: Ho t ng vui chơi * Góc t o hình: làm tóc cho b n trai, b n gái; Làm b sưu t p th i trang dành cho b n trai, b n gái. * Góc xây d ng: Chơi trò chơi: Xây nhà và x p ư ng v nhà bé 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - Trò chơi: Tung b t bong dán hình bé trai, bé gái, làm tóc.. - Nh t lá cây - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – Trò chơi: Gà trong vư n rau. Chơi t do v i chơi Lego Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai