Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bé và chim tài: Chơi v i chim L p : 12-18 tháng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: -Phát tri n k năng v n ng, tr bi t v n ng nhún nh y, ch y theo cô làm chim. - Tr nh n bi t ư c hình nh bên ngoài c a con chim. - Tr bi t c vu t theo cô, nói ư c t chim, làm ng tác mô ph ng theo cô. - Tr h ng thú nghe cô c thơ và chơi cùng cô. II. Chu n b : - Tranh con chim - L ng chim có ti ng kêu - Các con chim b ng h c c III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: bé con gì? Cô cho cháu ng i xung quanh cô. Cô và bé cùng chơi “ú.. à”. Cô ưa tranh con chim ang hót ra và trò chuy n cùng tr : - Tranh con gì ây? Cô nh c l i t : “chim hót” và cho tr l p l i theo cô. Cô c thơ: Con chim, (2 -3 l n) Bài thơ: Chim hót líu lo Chào cô, chào cô Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Chim kêu ríu rít Thích thích thích thích. Giáo d c tr bi t chào cô, chào ba m . Ho t ng 2: Chim hót Cô cho tr nghe ti ng chim hót và h i tr oán xem ó là ti ng gì? Cô ưa mô hìn chim cho tr quan sát. Cho m t s tr lên ch con chim và nói: con chim. Cô c l i bài thơ chim hót và cho tr c theo cô. Ho t ng 3: Chim m chim con Cô m nh c bài chim m , chim con. Cô làm chim m , tr làm chim con cùng ch y theo cô và v n ng theo bà hát: nh y lên làm chim bay cao, tay v làm cánh, ưa tay lên mi ng làm chim hót. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn