Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bé và các b n tài: Ai nhanh ai khéo L p : 19 – 24 tháng I. M c ích yêu c u: - T p th sâu, phát tri n cơ b p, rèn luy n kh năng th c hi n bài t p theo yêu c u c a cô. - Hình thành tr k năng bò theo ư ng th ng, bò trong ư ng h p, không bò ra ngoài. - Bi t i n lư t mình, không xô yb n Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Bi t nghe l i cô hư ng d n II. Chu n b : - M i bé m t qu bóng ư ng kính 10 – 15 cm - Băng keo i n nhi u màu s c (dán các c p ư ng th ng song song kho ng cách 40cm. - - M i c p ư ng th ng cách nhau 80cm. - Th hình áo m b n gái và áo thun cho b n trai. III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Th i bong bóng Cho tr i vòng quanh l p 1 – 2 vòng, tr l y bóng và ng thành vòng tròn t p. * ng tác 1: Th i bóng (t p 3-4 l n) - Tư th chu n b : Tr ng tho i mái, bóng dư i 2 chân, 2 tay ch m l i trư c mi ng. - T p: + Cô nói: “ Th i bóng”, tr hít vào th t sâu, r i th ra t t , k t h p 2 tay dang r ng ( làm bóng tròn to). + Tr l i tư th ban u. * ng tác 2: ưa bóng lên cao (t p 3 – 4 l n) - Tư th chu n b : Tr ng t nhiên, 2 tay c m bóng ngang ng c. T p: + Cô nói: ưa bóng lên cao, tr c m bóng ưa 2 tay lên cao (nh c tr 2 tay c m bóng th ng) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + Cô nói: B bóng xu ng, tr ưa 2 tay c m bóng v tư th ban u. * ng tác 3: C m bóng lên: (t p 2-3 l n) - Tư th chu n b : Tr ng chân ngang vai, tay th xuôi, bóng dư i chân. - T p: + C m bóng lên: Tr cúi xu ng, 2 tay c m bóng giơ lên cao ngang ng c. + bóng xu ng: Tr c m bóng cúi xu ng, t bóng xu ng sàn. * ng tác 4: Bóng n y (t p 4-5 l n) - Tư th chu n b : tr ng tho i mái, 2 tay c m bóng. - T p: + Tr nh y b t t i ch , v a nh y v a nói: bóng n y. K t thúc: cho tr i nh nhàng m t vài vòng quanh l p r i chuy n qua bài t p v n ng cơ b n. Ho t ng 2: Bò trong ư ng h p * Bò trong ư ng h p: Cho tr bò trong ư ng h p 40cm, dài 3m. Cho tr x p thành các hàng d c trư c v ch xu t phát c a m i ư ng, cô làm m u và ch cho tr u tiên c a m i hàng bò t u hàng n cu i hàng. Khi bò h t hàng, tr ng lên và i v ng cu i hàng. Cho tr th c hi n 2-3 l n. Nh c nh tr bi t i t i lư t mình. Trò chơi: ai nhanh ai khéo Chia tr làm các nhóm, m i nhóm tr x p thành hàng d c trư c v ch xu t phát, tr bò h t ư ng thì ng lên, ch y n r , ch n m t th hình và Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com dán vào úng ô trên b ng, th hình áo m dán vào ô b n gái, th hình áo thun dán vào ô b n trai Cu i cùng xem i nào dán úng nh t. Ho t ng 3: H i tĩnh Cô và tr v n ng hít th nh nhàng. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn