Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bé tham gia giao thông tài: èn xanh èn Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh l i và giai i u bài hát. - Ph i h p v i các b n trong nhóm bi u di n bài hát - C m nh n giai i u bài hát và v n ng theo giai i u m t cách sáng t o. - Tích c c tham gia vào các ho t ng. II. Chu n b : - Nh c các bài hát: èn xanh èn , bài ca chi c xe buýt. - Th hình m t s phương ti n giao thông, tr èn giao thông (th l n) III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: èn xanh èn Tr xem b c tranh v ngã tư ư ng ph . Trò chuy n v i tr v n i dung b c tranh, v èn tín hi u giao thông Hát: èn xanh èn Cô hát m t l n cho tr nghe Hát t ng o n cho tr hát theo. M i c l p hát và v n ng cùng cô. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com T ng nhóm tham gia bi u di n bài hát: èn xanh èn . 2. Ho t ng 2: Bài ca v chi c xe buýt Trò chuy n v i tr v chi c xe buyt: hình dáng, công d ng c a xe. Tr l ng nghe và v n ng theo nh c bài hát: bài ca v chi c xe buyt 3. Ho t ng 3: Trò chơi: l ng nghe ti ng ng oán xe. Chia tr thành các nhóm, m i nhóm 4-5 b n. M i nhóm l y 1 r th hình các lo i xe. L ng nghe âm thanh và cùng bàn b c xem ó là âm thanh xe gì? Sau ó ch n th hình tương ng giơ lên. Cô và tr cùng ki m tra k t qu c a m i nhóm. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn