Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bé tham gia giao thông tài: Bé và các phương ti n giao thông Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t m t s phương ti n giao thông ư ng b thông qua âm thanh c trưng ho c hình dáng. - Nh n bi t ho t ng và công d ng c a m t s lo i xe g n gũi mà bé bi t. - c di n c m ng giao: i c u, i quán. - Phân lo i m t s phương ti n giao thông theo công d ng c a chúng - Bi u di n các bài hát ã h c II. Chu n b : - Âm thanh c a m t vài phương ti n giao thông g n gũi - Tranh l n v m t s lo i phương ti n giao thông - Các th hình phương ti n giao thông ư ng b III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Xem tai ai thính Cô và tr cùng hát và v n ng theo bài hát: qua ngã tư ư ng ph . Trò chơi: Nghe bài hát, oán tên phương ti n: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô cho tr k t thành các nhóm, m i nhóm có các th hình v m t s lo i phương ti n giao thông. Tr l ng nghe m t o n nh c và oán tên bài hát, oán phương ti n giao thông có trong bài hát. 2. Ho t ng 2: Bé thích i xe gì? ng giao: i c u i quán Cô treo m t s tranh v phương ti n giao thông. M i b c tranh ư c che b i nhi u m nh gi y nh có màu s c khác nhau, tr ch n t ng màu r i g m nh gi y và oán xem bên trong là lo i phương ti n gì? Trò chuy n v c i m c u t o bên ngoài, công d ng c a t ng lo i phương ti n: di chuy n trong sinh ho t, ch ngư i, ch hoàng hóa.v.v.. 3. Ho t ng 3: Phương ti n nào làm gì? Cô phát cho tr các b c tranh tr ng en có nhi u lo i phương ti n giao thông. Tr tô màu các phương ti n dùng di chuy n, i l i hàng ngày màu xanh Các phương ti n v n chuy n hàng hóa màu vàng Các phương ti n c u h , c u n n màu K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn