Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bé tham gia giao thông tài: Bé bi t phương ti n nào? Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Chia nhóm trong ph m vi 7. - Nh n bi t và phân bi t các phương ti n giao thông theo ph m vi ho t ng - Thu c và v n ng bài ng giao: i c u i quán. II. Chu n b : - Th hình m t s phương ti n giao thông. - Các tranh v ư ng không, ư ng th y, ư ng không, ư ng s t.v.v... III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Có nh ng phương ti n giao thông nào? Trò chơi: Gió th i. Gió th i các b n v 3 nhóm. M i nhóm s i tìm các góc 7 phương ti n giao thông. Cô ki m tra t ng s lư ng c a t ng nhóm. M i nhóm m l i s phương ti n c a mình. Tìm ch s 7 tương ng v i 7 phương ti n. 2. Ho t ng 2: Tr m phân lo i Câu , cô c m t s câu v các lo i phương ti n giao thông, các nhóm tr l i b ng cách giơ th hình phương ti n giao thông lên. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr m phân lo i: Các nhóm phân lo i các phương ti n giao thông c a nhóm mình theo ph m vi ho t ng: ư ng b , ư ng th y, ư ng không.v.v.. Sau m t o n nh c ng n, cô ki m tra k t qu các nhóm, trò chuy n v i t ng nhóm xem: tr chia 7 phương ti n giao thông thành m y nhóm? M i nhóm có bao nhiêu phương ti n? 3. Ho t ng 3: i c u i quán? M i tr c m m t phương ti n giao thông trên tay, c và v n ng theo bài ng dao: i c u i quán. H t bài ng giao, ai c m lo i phương ti n nào thì ch y v tr m có phương ti n ó.v.v. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai