Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bé tham gia giao thông tài: Bánh xe tròn tròn Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh và k ki n c m n i dung câu chuy n. - Hi u t i sao bánh xe l i làm hình tròn. - Rèn k năng n n hình vuông, hình tròn, hình ch nh t. - Phát tri n kh năng sáng t o trong các ho t ng ngh thu t. II. Chu n b : - Truy n tranh nhân v t r i: Bánh xe tròn tròn - t n n, khăn lau, các v t li u trang trí. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Bánh xe tròn tròn Hát và v n ng: Em t p lái ô tô. K chuy n: Bánh xe tròn tròn àm tho i v n i dung câu chuy n G i ý tr gi i thích v hình d ng bánh xe 2. Ho t ng 2: Mình cùng k chuy n nhé! Cô là ngư i d n truy n, các bé chia nhóm óng các nhân v t và cùng k l i câu chuy n trên. Cũng có th cho t ng nhóm k chuy n, khi nhóm này k thì nhóm khác làm khán gi . Trò chuy n v c i m m t s lo i xe và ích l i. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 3. Ho t ng 3: Tôi là k sư cơ khí. M i nhóm tr v nhóm và nh t các v t li u n n và trang trí các xe theo ý thích. ( hư ng d n tr s d ng các lo i hình hình h c n n xe) Sau th i gian nh t nh, giáo viên s i ki m tra s n ph m. M i nhóm gi i thi u v s n ph m c a nhóm mình. Thi t k các góc tr trưng bày s n ph m nhóm mình. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn