Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bé bi t con v t nào? tài: Con cua ng nghĩnh L p : 19 – 24 tháng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t và g i tên con cua. - Tr thu c bài thơ và bi t làm các ng tác minh h a con cua. - Nh n bi t c i m con cua, c úng tên các b ph n: cái càng, mai, y m tr ng. - Giáo d c tr c n th n khi l i g n con cua: b cua k p r t au. II. Chu n b : - Tranh con cua. - Con cua th t. - M t s con v t b ng nh a. III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Trò chơi i ch - Cho tr xem tranh con cua, trò chuy n và h i tr v con cua: + Tên g i c a con cua + c i m: có m y c ng, m y càng, có y m tr ng, cua bò như th nào? - Cô c tr nghe: bài thơ “con cua”. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Cô c di n c m 2 l n (Cô làm ng tác minh h c và khuy n khích tr làm theo cô) - Khuy n khích tr c cùng cô. - Cô cho tr c cá nhân giúp tr phát âm rõ t ng , c theo nhóm. Ho t ng 2: Con cua ng nghĩnh - Cô cho tr quan sát con cua th t. - Trò chuy n v i tr v nh ng gì ã th y. + Cua bò như th nào? Càng âu? Coi ch ng b cua dùng càng k p. + Cua s ng âu? Cách c m cua kh i b k p vào tay. - Cô c m cua lên cho tr quan sát và cho tr th y rõ càng cua, c ng, y m và m t… Ho t ng 3: T o dáng con cua - Cô và tr cùng chơi v i các ngón tay, làm cua bò i chơi cùng cua m , i ki m anh. V a chơi v a c bài thơ “con cua” K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn