Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bé bi t con v t nào? tài: Chú ch d thương L p : 19 – 24 tháng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - D y tr cách c m và b t ch. L ng nghe và làm theo yêu c u c a cô. - Cung c p: c i m, nơi s ng, ti ng kêu… - Tr làm quen v i nh ng ng tác c a các con v t. II. Chu n b : - Băng, ĩa nh c bài hát: ch p - ch b ng túi cát: s tr - Lá sen (b ng bìa ho c bitti’s III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Bé và âm nh c n nh tr b ng trò chơi: “L ng nghe oán gi i” Cô gi i thi u bài hát: “ ch p” cho tr nh c l i tên bài hát. Cho tr hát theo nh c, nhún nh y và làm ng tác mô ph ng theo giai i u bài hát. TC: Nh y như ch: tr ch ng 2 tay ngang hông, nhún chân và nh y v phía trư c. Xem ai nh y t i m c trư c. Ho t ng 2: ch nh y lá sen Cô trò chuy n v i tr v c i m, nơi s ng và c bi t nh ng chú ch r t thích nh y trên lá sen. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô d y cho tr cách b t ch, c m b ng 2 ngón tay và c m phn thân, b ng c a ch. Cho tr i tìm và b t ch, giúp ch nh y trên lá sen. Cô quan sát hư ng d n tr b t ch và c m úng cách. Ho t ng 3: Nào ta cùng th tài Cô m nh c bài chim m , chim con. Cô m nh c không l i cho tr mô ph ng t o dáng các con v t s ng dư i nư c như: Con cua, con cá, con ch. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn