Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bé bi t con gì? tài: Cún con Nhóm l p: 25-36tháng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr l ng nghe câu chuy n, nh c l i ư c tên các con v t có trong câu chuy n. - G i úng tên con v t - Di n t ư c âm thanh, ti ng kêu c a con v t. - D y bé bi t nói tr n câu. II. Chu n b : - Tranh truy n v cún con do cô v ho c c t hình ch p t trên báo làm thành câu chuy n. - Hình ngôi nhà c a chó và ngôi nhà c a mèo, các th hình mèo và chó. - Băng keo v các ư ng song song r ng 50cm, dài 2m. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Câu chuy n: chó con và mèo con. Cô k cho tr nghe câu chuy n c a cún con theo hình nh trên máy tính. v a k v a trò chuy n v i tr ; Trong tranh có con v t gì? Cún con âu? b c tranh 2: cún con i chơi âu? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cún con g p b n nào? 2. Ho t ng 2: Ai k chuy n gi i Cô l n lư t m l i t ng tranh và trò chuy n v i tr G i ý cho tr nói l i n i dung cô v a k v i nh ng câu ng n g i. khuy n khích tr nói và t o i u ki n m i tr u ư ck . 3. Ho t ng 3: ưa các b n v nhà. Tr nh t các th hình chó ho c mèo, sau ó ch y theo ư ng th ng và mang con v t v úng nhà c a nó. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn