Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bé bi t con gì? tài: Con gà tr ng Nhóm l p: 25-36tháng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t con gà tr ng qua hình dáng bên ngoài, g i úng tên: con gà tr ng. - Nh n bi t và g i tên các b ph n c a con gà tr ng. - B t chư c ti ng gáy c a con gà tr ng. - Hát theo cô và v n ng theo nh c bài: con gà tr ng. - Giáo d c tr yêu thương v i các con v t g n gũi. II. Chu n b : - Bài gi ng tương tác trên ph n m m PP. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Hát múa: con gà tr ng Cô và bé cùng hát múa bài: Con gà tr ng. Trò chuy n v con v t trong bài hát Các b n v a hát v con gì? Con gà tr ng gáy làm sao? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 2. Ho t ng 2: Con gà tr ng Cô cho tr quan sát hình nh con gà tr ng k t h p cho t ng tr nói úng: con gà tr ng, và g i tên úng các b ph n c a gà tr ng. K t h p hư ng d n và g i ý tr nói lên c m xúc c a tr : gà tr ng p. 3. Ho t ng 3: Gà tr ng ăn gì? Cô trò chuy n v i tr v th c ăn c a gà tr ng. M i tr v bàn, nh n bút sáp và gi y v gà tr ng, tr ch m các ch m vào tranh cho gà tr ng ăn thóc. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn