Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Ngày cu i tu n c a gia ình tôi tài: K chuy n “Ba cô gái” Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr hi u ư c n i dung câu chuy n, k l i câu chuy n. Bi t tính cách c a t ng nhân v t. - Phát tri n k năng nghe, k chuy n, óng k ch... - Phát âm úng m t s t khó, nói rõ ràng m ch l c. - Tr bi t yêu thương, chăm sóc ba m và nh ng ngư i thân trong gia ình. II. Chu n b : - Sân kh u r i, r i các nhân v t - Trang ph c các nhân v t cho tr óng k ch. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Gia ình c a bé: Hát và v n ng theo nh c: ba m là quê hương. Xem tranh gia ình và trò chuy n v các thành viên trong gia ình bé. Gi i thi u câu chuy n: Ba cô gái. 2. Ho t ng 2: Truy n k : Ba cô gái K cho tr nghe m t l n tóm t t b ng l i. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Trò chuy n v i tr v m t s chi ti t, nhân v t trong câu chuy n. Ho t ng: n thăm nhà ba cô gái: K chuy n b ng mô hình và r i. Trò chuy n v i tr v n i dung, tính cách t ng nhân v t và ý nghĩa c a câu chuy n. (khuy n khích tr nói lên suy nghĩ c a mình v tính cách t ng nhân v t) 3. Ho t ng 3: Mình cùng k chuy n Chia tr thành các nhóm, m i nhóm óng vai m t nhân v t: bà m , sóc, ch c , ch 2, cô út. Cô là ngư i d n chuy n d n d t các nhóm k chuy n n i ti p câu chuy n 3 cô gái. Trò chuy n v c m nh n c a tr v vai mà nhóm tr óng trong câu chuy n. Liên h v i th c t trò chuy n v i tr v tình c m gia ình. 4. Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i: T ch c siêu th . Chia các nhóm i siêu th mua hàng cho gia ình vào cu i tu n. D y tr cách s d ng giá tr c a ti n (gi y), tương ng v i giá tr hàng hóa. Chu n b bàn ti c gia ình. 5. Ho t ng 5: Ho t ng vui chơi trong l p: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Góc t o hình: trang trí các v t d ng trong gia ình và chu n b dùng c n thi t cho gi h c sau. T o ra m t s dùng t nguyên v t li u m . Góc âm nh c: hát múa bài: ba ng n n n lung linh. B là t t c … Góc xây d ng: Xây d ng khu vui chơi tr em. Góc bán hàng: phân vai: siêu th bán dùng gia ình Góc h c t p: sao chép ch a, ch a, i n ch a vào ch tr ng trong t . Góc gia ình: bày bàn ti c cu i tu n 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn