Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Ai làm ngh gì? tài: Bé và chú b i Nhóm l p: 25-36 tháng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé nh n bi t hình nh các chú b i, bi t công vi c c u chú b i., chân. - Tình c m yêu thương c a bé v i chú b i. - Phát tri n v n ng toàn thân cho tr . II. Chu n b : - Tranh chú b i ang hành quân. - Súng và hoa làm t gi y th công - Bài hát: “em thích làm chú b i” III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Chú b i ơi! Cô và tr cùng i “tàu h a” n thăm chú b i Cô và tr cùng v n ng theo nh c “ oàn tàu tí xíu” oàn tàu i n b c tranh, hư ng d n tr quan sát tranh và trò chuy n cùng tr . ây là hình v ai? Chú b i m d ô ma2u gì v y? Nhìn th y các chú b i ang làm gì v y? L p mình cùng hành quân v i chú b i nhé! 2. Ho t ng 2: Bé i 1…2 Cô s n các cây sung m i góc, cô yêu c u tr t ch n cho mình sung và eo trên lưng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô m nh c: “em thích làm chú b i” cô và tr cùng v n ng i 1…2 theo nh p bài hát. Cho tr th c hi n 1-2 l n. 3. Ho t ng 3: Hoa t ng chú b i. Cô hư ng d n tr làm các vòng hoa t ng chú b ôi nhân ngày 22/12. Cô chu n b cho m i tr m t r ng hoa và dây ruybăng, hư ng d n tr cách xâu vòng hoa. tr th c hi n. Cô quan sát tr làm. K t thúc gi h c, cô giúp tr c t hoa l i thành vòng và cho tr treo lên tư ng. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai