Xem mẫu

  1. Chon van ban trong word 2007 Chọn vãn bản Cách cọn vãn bản Microsoft office 2007 CHỌN VÃN BẢN BẰNG CHUỘT * Chọn vãn bản trong phần nội dung tài liệu * Chọn các mục trong bảng (Table)
  2. CHỌN VÃN BẢN BẰNG BÀN PHÍM * Chọn vãn bản trong phần nội dung tài liệu * Chọn các mục trong bảng (Table)
  3. Developer by Qis Technology