Xem mẫu

  1. Ch n ng kính Nikon theo m c ích Dù không nhi u phiên b n d n n d lo n như Canon, nhưng Nikon cũng có lư ng ng kính dùng cho m i m c ích. Không như các hãng khác, Nikon v n n i ti ng nh vào tính tương thích khá cao gi a thân máy và ng kính. Như th , ng kính và thân máy dù cách nhau hàng th p k v n có th l p v a và ho t ng trơn tru. Tuy nhiên, theo th i gian xu hư ng này cũng d n thay i. S thay i ư c th hi n trong ký hi u c a ng kính mà qua ó ngư i dùng ph n nào có th xác nh ư c ng mình mua thu c lo i nào. Nikon v n n i ti ng v s tương thích khá cao gi a thân máy và ng kính. nh: Cringel. V cơ b n, ng kính Nikon có m t s ký hi u c n lưu ý như sau. Các ng AF là ng ư c s n xu t th i máy phim, do ó mô-tơ l y nét không n m trên ng kính mà trên thân máy, nên các ng này khi l p trên nh ng thân máy DSLR m i s ph i l y nét b ng tay.
  2. Các ng AF-S ã ư c tích h p mô-tơ l y nét trên thân máy, vì th h tr t ng l y nét trên t t c các thân dSLR sau này. ng có ký hi u DX là ng ư c làm chuyên cho các thân máy DSLR c m bi n nh (Nikon g i là c m bi n DX v i crop factor là 1,5x) ng có ký hi u G là ng ã ư c b i vòng i u ch nh m , vì th dù l p ư c nhưng ngư i dùng không i u ch nh ư c m trên nh ng thân máy ch nh tay (như FM2 ch ng h n). Khi ó máy s ch p m nh nh t. ng có ký hi u ED là ng ư c trang b th u kính cao c p ch ng tán x (Extra-low Dispersion). ng có ký hi u Micro là ng chuyên ch p Macro. ng có ký hi u VR là co cơ ch ch ng rung (Vibration Reduction) ng có ký hi u IF (Internal Focus) là ng có cơ ch i u ch nh th u kính l y nét hoàn toàn trong lòng ng kính, không "thò th t". Ch p chân dung Ch p th thao, hoang dã
  3. c trưng c a ki u ch p chân dung truy n th ng là n i b t i tư ng và h u c nh m , vì th , nh ng ng kính chân dung phù h p nh t thư ng có m l n, ít nh t f/2,8 tr lên. m l n bên c nh vi c làm m h u c nh, tôn ti n c nh còn cho phép ch p trong i u ki n ánh sáng y u mà không c n dùng n èn flash v n khá k trong chân dung do d làm nh b "b t". làm tôn lên v p trong nh chân dung, thông thư ng, ng kính ph i có góc nhìn hơi phóng i t l lên m t chút. Vì th các tiêu c t kho ng 70 mm t i 135 mm là h p lý cho th lo i này. Các ng tiêu c ng n dù cũng có th ch p chân dung nhưng thư ng phù h p v i ki u chân dung t p th thay vì chân dung ơn. S d ng các ng zoom có c góc r ng và tele cũng là m t gi i pháp khá ti t ki m phù h p v i t ng lo i hình nhân v t. Lưu ý, tiêu c phù h p trên áp d ng cho các máy c m bi n FX full-frame (như D700, D3 hay D3x). i v i các máy c m bi n DX (tương t như c APS-C) như D3000, D5000, D90 ho c D300s… ph i nhân hình lên 1,5 suy ra tiêu c h p lý. M ts ng t i ưu cho nhu c u này bao g m: 1. Nikkor AF-S 50mm f/1.4G: Tiêu c 50 dù hơi ng n so v i FX nhưng l i khá lý tư ng cho các thân DX. Phiên b n m f/1,4 này là ng 50 duy nh t h tr t ng l y nét trên các thân dSLR. 2. Nikkor AF 50mm f/1.8D: Cũng phù h p ch p chân dung v i thân DX hơn là FX, ây là l a ch n h p túi ti n hơn so v i phiên b n cao c p f/1,4 trên. Tuy nhiên ng này ch h tr l y nét trên nh ng thân máy có s n mô-tơ l y nét, còn v i các thân như D40(x), D60 và D3000, ph i l y nét b ng tay. 3. Nikkor AF 85mm f/1.8D: Là tiêu c chân dung kinh i n cho c thân FX và DX v i m f/1,8 xóa phông hi u qu . Nhưng cũng như phiên b n
  4. 50mm f/1,8D trên, ng này ch h tr t ng l y nét v i nh ng thân tích h p s n mô-tơ l y nét, còn không ngư i dùng ph i l y nét tay. 4. Nikkor AF-S DX 17-55mm f/2.8G IF-ED: ng zoom ch p chân dung hay ám cư i phù h p v i thân DX (tiêu c tương ương 26 – 83mm) v i m f/2,8 v n xóa phông dù m không quá l n. áng ti c là ng này không h tr ch ng rung. 5. Nikkor AF-S 24-70mm f/2.8G ED: ng tiêu c kinh i n ch p chân dung và ám cư i, thích h p c thân FX và DX, do góc r ng không ph i là ưu tiên v i ki u ch p chân dung. Tuy nhiên ng này cũng không có ch ng rung. ]Nikkor AF-S DX VR 55-200mm f/4-5.6G IF-ED. nh: Pricerunner c trưng c a th lo i nhi p nh này là ph i có b c nh p t nh ng kho ng cách xa, vì th các ng kính dùng cho th lo i này ph i là tele zoom t i thi u t 70mm tr lên, m l n f/2,8 mb ot c ch p b t dính nh ng pha hành ng. Ngoài ra, ng kính này còn ph i ư c h tr b i cơ ch n nh hình nh (VR) và cơ ch l y nét siêu êm (SWM) m b o không n, nh t là khi ch p ng v t.
  5. M ts ng t i ưu cho nhu c u này bao g m: 1. Nikkor AF-S DX VR 55-200mm f/4-5.6G IF-ED: ng telephoto giá thành h p lý cho nh ng ngư i m i bư c chân vào ch p nh và k t h p hoàn h o thành m t d i y v i ng kit 18 – 55mm. Tuy nhiên ng này ch l p ư c trên thân DX. 2. Nikkor AF-S VR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED: Cũng là m t ng ch ng rung hai m h p lý cho nh ng ngư i m i chơi, ng này có tiêu c dài hơn, ng th i h tr c thân DX và FX v i ch t lư ng th u kính khá t t. Nhưng kèm theo ó là giá thành cũng cao hơn. 3. Nikkor AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II: ng ng c p cao m t m c a Nikon v i cơ ch ch ng rung, ch t lư ng th u kính và tương thích v i t t c các thân dSLR. Tuy nhiên do m l n nên ng khá to và n ng. 4. Nikkor AF VR 80-400mm f/4.5-5.6D ED: D i tiêu c dài hơn cho nh ng ngư i có nhu c u ch p ng v t hoang dã, lên t i 600 mét n u l p vào thân DX. Tuy nhiên là ng AF nên ch h tr l y nét trên nh ng thân có s n mô-tơ l y nét, còn khi láp vào các phiên b n như D40(x), D60 và D3000 ng này ph i l y nét b ng tay.
  6. Ch p macro M c dù các ng kính u có th ch p c n c nh t t nhưng ng macro th c th s cho ch t lư ng nh t t hơn h n do ư c thi t k chuyên ch p các i tư ng ki u này (côn trùng, hoa…). Các ng macro th c th thư ng có tiêu c loanh quanh kho ng 100 mm, vì th cũng có th ư c dùng như m t ng ch p chân dung. Cơ ch ch ng rung VR n u có cũng s r t h u hi u cho nh ng i tư ng ch p ki u này. M ts ng t i ưu cho nhu c u này bao g m: 1. Nikkor AF-S Micro 60mm f/2.8G ED: ng ch p macro ch t lư ng t t v i t l phóng i 1:1, m f/2,8 h p lý, l p ư c trên c thân DX và FX. Ch áng ti c là không h tr cơ ch ch ng rung. 2. Nikkor AF-S DX Micro 85mm f/3.5G ED VR: Ch l p ư c trên các thân DX v i tiêu c tương ương 128mm, ng này cũng cso t l phóng i 1:1, ng th i có thêm c cơ ch ch ng rung VR. Tuy nhiên m khá h p, ch f/3,5 so v i m trung bình h p lý f/2,8
  7. 3. Nikkor AF-S VR Micro 105mm f/2.8G IF-ED: Cao c p nh t trong dòng ng ch p macro tương thích c DX, FX ng th i có ch ng rung và m f/2,8. Có t l phóng i 1:1, ây là l a ch n lý tư ng cho nh ng ngư i yêu thích macro. Ch p góc r ng ng góc r ng giúp b n ch p t t các nh phong c nh, các tòa ki n trúc mà không ph i lùi l i ng quá xa, ho c ch p chân dung nhóm cũng r t hi u qu . H u h t các ng kit u có tiêu c góc r ng, nhưng ó m i ch là nh ng tiêu c giúp ngư i dùng làm quen v i th gi i góc r ng th t s . M t s lo i t i ưu cho nhu c u này: 1. Nikkor AF-S DX 10-24mm f/3.5-4.5G ED: Chuyên cho thân DX, ng góc r ng hai m này tương ương tiêu c 15 – 36mm, v n r t lý tư ng cho ch p phong c nh, n i th t hay ki n trúc. 2. Nikkor AF-S 14-24mm f/2.8G ED: N u mu n l p c trên thân FX, ng này là l a ch n t i ưu, nh t là m c nh f/2,8. Dù d i tiêu c khá ng n (kho ng 2x) nhưng ây v n là m t trong nh ng ng zoom góc r ng t t nh t c a Nikon.
  8. 3. Nikkor AF DX Fisheye 10.5mm f/2.8G ED: ng m t cá chuyên cho thân DX v i góc nhìn lên t i 180 . Tuy nhiên, tương t như các ng dòng AF, ng này ch h tr l y nét trên các thân tích h p s n mô-tơ l y nét. ng a m c ích Bên c nh các ng kit, ng kính a m c ích s có d i zoom bao trùm t r ng t i tele giúp ngư i ch p không c n ph i tháo ng trong su t quá trình ch p. Nên ch n nh ng ng ch t lư ng t t, b i ây s là lo i ư c mang i nhi u nh t. M t s l a ch n t i ưu cho nhu c u này: 1. Nikkor AF-S DX 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II: ng siêu zoom phiên b n II v i ch t lư ng th u kính và cơ ch ch ng rung ư c c i thi n hơn. V i d i zoom tương ương 27 – 300mm, ng này m b o bao trùm m i nhu c u t góc r ng t i tele. Tuy nhiên ng này ch l p ư c trên thân DX. 2. Nikkor AF-S DX 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR: Cũng m t ng chuyên cho thân DX khác v i d i tiêu c khá ph thông (24 – 128mm), giá thành r và ch t lư ng ch p nh n ư c.
  9. 3. Nikkor AF-S DX 17-55mm f/2.8G IF-ED: L i m t ng chuyên cho thân DX v i d i tiêu c cũng h p lý cho ch p thư ng nh t hay chân dung. i m c ng cho ng kính này là m c nh f/2,8, dù r ng ng không h tr ch ng rung. 4. Nikkor AF-S 24-70mm f/2.8G ED: N u mu n nâng c p thì ây là s l a ch n hoàn h o nh t. Thu c hàng cao c p nên dù không có ch ng rung, ng này v n là m t ng hoàn h o không ch cho ch p hàng ngày mà còn c chân dung hay phong c nh, nh t là khi l p trên thân FX. 5. Nikkor AF-S DX 35mm f/1.8G: ng prime chuyên cho thân DX v i tiêu c tương ương 53mm, có th g i là ng tiêu chu n b i phóng i tương ương như m t ngư i. m f/1,8 r ng ch p trong m i i u ki n mà không c n dùng èn.
nguon tai.lieu . vn