Xem mẫu

  1. Ch n ng kính ch p ám cư i • V i nh ng tay máy nghi p dư i ch p nh ám cư i, l a ch n ng kính h p lý s có ư c nh ng b c nh ưng ý và ít ph i s a hơn. Có r t nhi u th lo i c n th hi n khi ch p nh ám cư i. nh minh h a: Hoàng Hà.
  2. Có r t nhi u nhân v t ph i ch p trong ám cư i, bên c nh vi c ch p nh cô dâu chú r , và cũng r t nhi u th lo i c n th hi n, như nh gia ình, chân dung i thư ng, khách m i và r t nhi u chi ti t nh khác. iv i nhi p nh gia chuyên nghi p, nh ng ki u ch p nghi th c s không có v n gì. Tuy nhiên, nh ng tay máy nghi p dư s g p m t s khó khăn nh t nh do không th i u ch nh m i ngư i theo úng ý mình. ám khách m i hay ngư i nhà cô dâu chú r có th v y tay, hay g i nh ch p b t c lúc nào, vì th nh ng tay máy này ph i luôn s n sàng có th ch p ư c ngay khi có nhu c u. i u ó ng nghĩa v i vi c s không có nhi u th i gian thay ng kính. M t khác, m t nhi p nh gia không chính th c cũng nd ám cư i v i tư cách ngư i khách m i và h ch ch p thêm nh ng b c nh ghi l i không khí ngày l , vì th , hi n nhiên không ai mu n mang m t chi c túi máy nh c ng k nh v i c ng ng kính trong c . luôn s n sàng và m t ít th i gian i ng kính nh t, nhi u ngư i l a ch n gi i pháp ch n ng tiêu c 18-200 mm. M c dù v i tiêu c này, ng s bao ph ư c t t c các tình hu ng có th x y ra, nhưng b n cũng nên cân nh c k . Ánh sáng y u trong nhà hay trong phòng cư i s ph i dùng t c ch m hơn, do các ng này có m khá l n f/6,3 (hay f/5,6) tiêu c 200 mm, khi n cho b c nh khó mà tránh kh i hi n tư ng nhòe hình. M t v n n a là do tiêu c 18 mm quá r ng, khuôn hình s khó tránh kh i hi n tư ng méo hình, và ch c h n là không cô dâu nào mu n trong b c nh trông mình l i béo lên ch vì l i c a ng kính. Vì th , dù cho d i tiêu c 18-200 mm là lý tư ng cho ch p nh ám cư i, t t nh t b n nên chia d i tiêu c này thành hai ng kính gi m thi u nh ng như c i m gây nên b i các ng siêu zoom này.
  3. ng zoom tiêu c góc r ng t i tiêu chu n V i các máy full-frame, m t ng tiêu c 24-70 mm f/2,8 như ng Sigma 24-70 mm f/2.8 IF EX DG HSM (kho ng 900 USD) hay ng Sigma 24-70 mm f/2.8 EX DG Macro (kho ng 570 USD) là nh ng ng kính lý tư ng cho d i zoom th p. Các tay máy không có full-frame mà ch có máy APS-C (DSLR c m bi n c APS-C ph i nhân tiêu c lên kho ng 1,6) có th thay th b ng các ng có d i tiêu c 18-50 mm b i s cho tiêu c tương ương máy phim là 27-75 mm. M c dù tiêu c 18-50 mm v n chính là các ng kit bán kèm, nhưng các ng kit này thư ng là ng r ti n v i hai m (f/3.5-5.6). Vì th , cũng d i tiêu c này nhưng l a ch n các ng có m f/2,8 như ng Sigma 18-50 mm f/2.8 EX DC Macro HSM (kho ng 420 USD) s h u ích hơn nhi u trong i u ki n ánh sáng y u, thêm vào ó, nó cũng giúp i u ch nh kho ng nét t t hơn. Các ng tiêu c t góc r ng t i tiêu chu n s phát huy tác d ng khi ch p các b c nh châm dung toàn thân, ch p c nhóm ngư i, ch p quang c nh bên ngoài ti c cư i. ng ki u này cũng giúp b n a d ng hóa các ki u ch p c a mình như th p máy xu ng có th ch p ư c nh ng ôi ang bư c vào phòng và v n có th l y ư c quang c nh toàn phòng. Do nhà cô dâu chú r nhi u khi ã ph i m t c tháng tr i chu n b và trang trí, c m hoa, x p bàn… nên sau ám cư i có có th h s r t vui thích khi c nh ng chi ti t này cũng ư c b n ghi l i. T t c nh ng tình hu ng trên u là nh ng i tư ng hoàn h o cho m t ng zoom có tiêu c t góc r ng t i tiêu chu n.
  4. ng zoom tele nh minh h a: Hoàng Hà. Có l ng kính c p ôi v i tiêu c 24-70 mm f/2,8 không gì hoàn h o hơn là m t ng tiêu c 70-200 mm f/2,8. ây là l a ch n hoàn h o cho các máy full-frame, có th ch p cô dâu chú r ngay c khi h ã xa hay ang b vây quanh b i khách m i. Cũng ng này, n u l p trên các máy APS-C, s tr thành 105-300 mm. Vì th , có tiêu c phù h p hơn, thì ng ki u như Tokina AT-X 535 Pro DX AF 50-135 mm f/2.8 là m t l a ch n áng giá, vì nó s cho tiêu c tương ương máy phim là 75-200 mm mà giá ch có kho ng 530 USD. Tiêu c 70-200 mm là lý tư ng cho các b c nh i thư ng trong su t b a ti c hay ch p nh ng ngư i phát bi u ngay t bàn ăn c a b n.V i m l n f/2,8, bên c nh kh năng ch p tay k c trong i u ki n ánh sáng y u, ng kính này còn cho phép i u ch nh sâu trư ng nh, nh t là tiêu c tele.
  5. Làm m nh n n b ng m l n c bi t h u ích i v i các tay máy nghi p dư b i h ph i ch p b t c khi nào có th , và do ó, nh ng i tư ng n n không c n thi t nhưng v n l t vào nh như cái ăngten, d u mũi tên ch ư ng… trên u cô dâu chú r s b xóa m h t, khi n cho b c nh trong p hơn, ti t ki m th i gian ph i ch nh s a trên máy tính sau này hơn. Nhưng v n là các nhà s n xu t ng kính tiêu c 70-200 mm f/2.8 thư ng có giá khá t. M t ng Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS USM có giá t i 1.700 USD, Nikon 70-200 mm f/2.8G IF-ED AF-S VR cũng t i 1.800 USD. M c dù Canon có c ng EF 70-200 mm f/2.8L USM không có ch ng rung, giá cũng v n m c 1.250 USD. Vì th , l a ch n các ng t các hãng s n xu t th ba, ch ng h n như Tamron AF 70-200 mm f/2.8 Di LD (IF) Macro giá 680 USD và ng Sigma 70-200 mm f/2.8 APO EX DG Macro HSM II giá 800 USD s là nh ng gi i pháp h p lý hơn. xu t ng kính t hãng th ba Full frame - Sigma 24-70 mm f/2.8 EX DG HSM (900 USD) - Sigma 70-200 mm f2.8 APO EX DG Macro HSM II (800 USD) APS-C - Sigma 18-50 mm f/2.8 EX DC Macro HSM (420 USD) - Sigma (750 USD)
  6. Các ng khác Full frame - Sigma 24-70 mm f/2.8 EX DG Macro (570 USD) - Tamron SP AF 28-75 mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Macro (390 USD) - Tamron SP AF 70-200 mm f/2.8 Di LD (IF) Macro (680 USD) APS-C-format - Tokina AT-X 165 Pro DX AF 16-50 mm f/2.8 (600 USD) - Tokina AT-X 535 Pro DX AF 50-135 mm f/2.8 (530 USD)
nguon tai.lieu . vn