Xem mẫu

  1. Ch n mua ng kính macro N u ã chán v i nh ng kho nh kh c hàng ngày và b t u mu n khám phá m t th gi i nh bé hơn mà m t thư ng ít khi ý t i, ó là lúc b n nên u tư cho m t ng chuyên ch p macro. ng kính thông thư ng v n ư c t i ưu hóa v s c nét và tương ph n theo hư ng l y nét t i vô c c, trong khi ng macro l i ư c thi t k ngư c l i, cho s c nét, tương ph n t i a khi ch p kho ng cách r t g n. Do các ng macro v n ư c ư c làm t nh ng th u kính có s c nét r t cao nên nhi u nhi p nh gia v n l y chúng làm ng ch p chân dung (dù i lúc s c nét hơi quá m c c n thi t). T t nhiên, ngoài kh năng ch p macro thì chúng cũng có th ch p khung c nh bình thư ng như các ng khác. Dư i ây là m t s y u t c n quan tâm khi mua ng macro.
  2. ng macro đư c làm t nh ng th u kính có đ s c nét r t cao. T l phóng i i v i ng macro, t l phóng i, hay t l tái hi n là y u t quan tr ng nh t. Các ng macro tiêu chu n thư ng có t l phóng i là 1:1, nghĩa là i tư ng ư c ch p s có cùng kích thư c trên c m bi n (gi nguyên kích thư c th c). N u t l phóng i là 1:2 nghĩa là i tư ng trên c m bi n ch nh b ng n a i tư ng th c. ng kính có t l phóng i nh hơn 1:1 thư ng không ư c coi là các ng macro th c th .
  3. Cơ ch l y nét ng macro im i u có cơ ch l y nét t ng, nhưng n u b n mua i cũ, nên ch n các ng ch l y nét tay, b i i v i vi c ch p macro, l y nét tay chu n xác hơn và nh t là ti ng n c a motor l y nét i cũ không làm các i tư ng macro (như côn trùng) bay i m t. Ch ng rung Thông thư ng, ch p macro thư ng là các i tư ng r t nh , nên b t kỳ rung ng dù nh nào cũng khi n nh b m . Vì th , t t nh t là luôn dùng chân máy. Tuy nhiên, n u b n mu n tính cơ ng cao ho c thích ch p macro b t ch t trên nh ng o n ư ng ch p nh thì l a ch n m t ng macro có cơ ch ch ng rung s gi i pháp h u hi u. Tiêu c ng macro có nhi u tiêu c khác nhau, nhưng ph bi n s là các kho ng 50 mm, 60 mm, 100 mm, 105 mm và 180 mm. Thông thư ng, kho ng tiêu c 50 - 60 dùng ch p các i tư ng nh hay s n ph m m u, kho ng 95 – 105 mm là kho ng tiêu chu n cho ch p hoa, côn
  4. trùng hay các i tư ng nh khác, còn kho ng l n hơn 105 ch y u cho ch p các lo i côn trùng khó ti p c n. M t s ng zoom cũng cho phép ch p macro, tuy nhiên, thư ng là các ng này không h tr t l phóng i 1:1. S khác nhau gi a các tiêu c này cũng r t a d ng, nhưng có th nh n th y ngay m t xu hư ng tiêu bi u chung i v i t t c các hãng, là tiêu c càng ng n, ng kính càng r , dù giá c còn xê d ch theo m ng kính to hay nh n a. V l i, các ng kính tiêu c ng n thư ng có kích c và tr ng lư ng nh nh hơn. Ví d , ng Sigma 50mm f/2.8 EX DG macro (giá tham kh o trên Amazon kho ng 300 USD), và n ng 320 gram. Trong khi ng 105mm f/2.8 EX DG macro c a hãng này giá 479 USD và n ng kho ng 460 gram. N u ngân sách c a b n h n ch và nh t là mu n b t u làm quen v i th gi i macro thì thì vi c l a ch n ng kính tiêu c ng n ch p các v t th tĩnh, s n ph m m u (như nh n…) s là m t gi i pháp h p lý. Nhưng ch p côn trùng (bư m, b , sâu…) thì ph i ng t xa, và lúc
  5. này các ng c 100 mm hay 180 mm s có ưu th hơn dù giá thành có t .
nguon tai.lieu . vn