Xem mẫu

  1. Ch n nh cho trang nh t c a nh t báo
  2. M t t báo t trên qu y ho c gi a bàn càphê ph i thu hút s chú ý c a nh ng ngư i i ngang qua ngay t cái nhìn u tiên. vư t qua “bài ki m tra” này thì trang nh t c a các t báo ph i có tác ng th giác m nh, và 99% thành công hay không ph thu c vào vi c ch n m t b c nh t t. V n ch n nh cho trang nh t th c ra không h ơn gi n chút nào. Ngay c nhi u t báo l n các nư c có n n báo chí phát tri n lâu i cũng không th luôn luôn cũng t i m 10 cho yêu c u này. Còn nh trên báo c a Vi t Nam thì th t… khó bi t g i là gì vì thư ng xuyên ư c ch n m t cách quá c u th (xin l i ph i dùng t này). “Khá kh m” nh t là m t t báo ưa m t cái nh th t to cho m t bài phóng s “ inh” v i cái tít th t h p d n, th m chí gi t gân. Cũng có khi t m nh ư c thay th b ng m t hình v khá b t m t, nhưng v cơ b n thì i u thu hút c gi chính là cái tiêu c a bài vi t ch không ph i ch t lư ng c a nh. T t nhiên, còn nhi u t báo khác coi trang nh t như m t gallery nh, ho c t hơn là m t… c a hàng bán nh. Hãy th xem trang nh t c a m y t báo l n trong ngày 28/5/2007: - Tu i Tr : Bài “ ánh s p 5 ‘casino qu c t ’, thu gi hàng tri u USD. nh to ư c chú thích là “Các con b c và nhân viên ph c v năm ‘casino qu c t ’ t i nơi t m gi ” nhưng trông gi ng c nh h c sinh n m ng trong l p h c (ho c h i ngh ). Ch t lư ng nh x u. - Thanh Niên: Bài “B Công an b t 5 sòng b c dành cho ngư i nư c ngoài t i TP.HCM, Vũng Tàu.” Có hai nh nh , trong ó nh “Nh ng ngư i ánh b c ư c d n ra xe” thì cũng không khác nh ch p
  3. m t s nh tòa nhà nào ó, còn nh “Tang v t thu gi ư c” thì không rõ là cái gì, ch có 3 ngư i ang bê lên m t chi c xe pickup. Hai nh này có kích thư c nh như nh T ng th ng Chilê b t tay T ng Bí thư Nông c M nh và Th tư ng Nguy n T n Dũng ti p Th tư ng Hy L p bên trên. Thi t k trang này th m chí b r i. - Sài Gòn Gi i Phóng: nh l n nh t có hình ngôi nhà trên bãi bi n không t o c m xúc gì c bi t và tít c a bài là “Thu hút u tư vào Phú Qu c: X p hàng ch duy t d án.” Ngay góc trên bên trái, hơi so le m t chút là nh hai th tư ng Vi t Nam và Hy L p l n g n b ng ch ng y. góc dư i bên ph i, cũng theo “th so le” là hình qu ng cáo trang u tư Tài chính c a báo. Ngoài ra còn có cái nh nh v du khách nư c ngoài. - Lao ng: M t cái nh r t to ch p bên trong m t qu y hàng ch B n Thành, y chai v i l , còn tít c a bài là “Xung quanh vi c thông tin v nư c tương chưa ch t gây ung thư b ém nh m: C c ATVSTP ph i ch u trách nhi m.” Ngay bên trên có cái nh nh v T ng Bí thư, c t bên trái, hơi l ch xu ng dư i là nh ký k t văn b n h p tác v i Hy L p. Ngoài ra còn m t nh ng p l t và 4-5 nh be bé như… bao diêm ch y bên c t ph i. - Vi t Nam News: 4 cái nh ng r t chi là… cân i 2 c t – hai nh nh cân x ng bên trên, hai nh landscape cân x ng bên dư i, choán hơn m t n a m t báo. Cũng i theo 2 c t này là hai tin cân x ng bên dư i (ôi chao!), chưa k m t cái h p gi i thi u bài c n chú ý bên trong (có nh nh )
  4. T i sao nh ng b c nh l ra ch áng n m trang trong, và th m chí c nh ng b c nh “gi i ơi t h i” l i có th hiên ngang “ng i” trên trang nh t như v y? V n ch nh trên trang nh t v n b coi là ch mang tính minh h a. Nhưng c n ph i hi u r ng ngay c m t t m nh y tính ngh thu t trên trang nh t chưa ch c ã là hay. Theo m t bài vi t trên Poynter Online, nh trên trang nh t trư c h t ph i có giá tr thông tin. Trang nh t càng không ph i là cái gallery nh mà ph i là i l chính v i b c nh báo chí p nh t trong ngày, b c nh có th truy n t i m t câu chuy n, t o ra m t xúc c m, kéo c gi b t d y kh i gh và khi n ngư i ó c m l y t báo c. nh trên trang nh t ph i h p d n, b t ng , và nói chung là nên có con ngư i. Trang nh t không ph i là nơi t m t b c nh tĩnh v V nh H Long tuy t p, tr phi có s ki n quan tr ng x y ra ó, ví d m t cu c g p thư ng nh. Và t t nhiên là không ch b c nh chính trên trang nh t òi h i ư c l a ch n k càng, k c nh ng nh khác, ví d nh trong h p gi i thi u bài các ph n khác c a t báo, cũng c n ư c chăm chút. Tr vài ngo i l , không nên t lên trang nh t m t tin h a th t l n vì nó òi h i c gi ph i nghiên c u k lư ng bi t n i dung. Tin h a là m t trong nh ng “k x o” k chuy n c c kỳ hi u qu mà các báo nên dùng, nhưng hãy dùng các trang trong./.
nguon tai.lieu . vn