Xem mẫu

  1. Cho tr gi c ng an toàn Hi n nay, vi c ba m ng cùng tr không ph i là hi m g p, nhưng ó có ph i là cách duy nh t cho gi c ng c a tr an toàn hơn không? Bài vi t này s “hi n k ” cho b n... Vì sao cha m thư ng ng cùng tr ? Ba m l a ch n ng cùng tr , là b i vì: - Ng cùng tr thì lúc n a êm, khi tr th c gi c, ba m có th chăm sóc tr d dàng hơn. - Ngư i m có th cho tr bú c
  2. - D gi c ng cho tr m t cách d dàng, c bi t là tr lúc m i vài tháng tu i hay qu y khóc êm. - Có th áp ng th i gian ng tương i nhi u cho tr . - Khi ba m ph i i làm, không có th i gian chăm sóc bé vào ban ngày thì gi c ng vào ban êm là th i gian g n gũi c a ba m và bé. Ng cùng tr có an toàn không? Tr em ng trên giư ng ngư i l n có th d n n nh ng nguy hi m sau: - Khi tr ng say, c a qu y có th rơi ra kh i giư ng, gây nguy hi m cho bé - Bé có th b n m, g i ôm ho c g i n m c a ngư i l n làm cho ng t th - Ngoài vi c không an toàn cho tr còn có th nh hư ng t i gi c ng c a ba m . - Khi tr ng cùng ba m có th ng i th y mùi rư u và mùi thu c lá t ba m . i u này không t t cho tr . ng cùng tr an toàn, b n c n lưu ý: N u như b n nói mu n l a ch n ng cùng tr , nh t nh ph i lưu ý, làm theo nh ng i u an toàn sau:
  3. - Khi bé ng ph i canh ch ng, không có m n g i hay b t c v t gì trùm lên u, m t bé. -B o m gi a giư ng và tư ng không có kho ng cách tr không th l t xu ng dư i. - Không tr ng 1 mình trên giư ng ngư i l n. - Không ư c mang khăn, nh ng v t b ng lông, nhung m m lên giư ng - Không bên c nh bé m t s v t d ng b ng v i, b b i vì như th s làm tăng thêm s nguy hi m, d n n ng t th cho bé. thu n l i hơn: R t nhi u chuyên gia u cho r ng nơi tr ng an toàn nh t chính là m t chi c giư ng có quy cách an toàn phù h p, trong giư ng cũng không t n m quá m m. V i tr l n hơn 6 tháng tu i thì vi c ng 1 mình tương i d dàng, như v y cũng s luy n t p thành thói quen cho bé. ây cũng là m t cách có l i cho s g n gũi c a ba m và bé. Sau m t th i gian, b n có th t chi c giư ng c a bé nên c nh giư ng c a ba m , như th ã có th làm cho tr ng g n ba m , ti n hơn m i l n cho bé bú, ng th i có th gi m i nh ng nguy hi m cho bé.
  4. ương nhiên vi c l a ch n bé có ng cùng ba m hay không là l a ch n c a b n. B n cũng có th tham kh o ý ki n m t v bác sĩ nào ó, cân nh c l i và h i, t có ó s chu n b , làm cho gi c ng c a tr an toàn hơn.