Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Báo chí-Cục Báo chí Cho phép sửa đổi quy định trong Giấy phép lập Văn phòng đại diện của Tên thủ tục : cơ quan báo chí Việt Nam tại nước ngoài Cơ quan thực Cục Báo chí hiện : Nội dung : Cho phép sửa đổi quy định trong Giấy phép Lập văn phòng đại diện Thủ tục của cơ quan báo chí Việt Nam tại nước ngoài. - Cơ quan báo chí nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (tại 50 Thi Sách, Hà Nội) và qua hệ thống bưu chính.. Trình tự thực hiện - Cục Báo chí thẩm định, xử lý hồ sơ, trình Bộ Thông tin và Truyền thông. - Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản trả lời cho phép hoặc không cho phép việc sửa đổi. - Trực tiếp tại Cục Báo chí Cách thức thực hiện - Thông qua hệ thống bưu chính. - Nếu thay đổi trưởng đại diện và các thành viên: + Văn bản của cơ quan báo chí đề nghị thay đổi và ý kiến của cơ quan chủ quản. Thành phần, số lượng hồ + Lý lịch của người đề nghị thay đổi (có xác nhận của cơ quan quản lý sơ nhân sự). - Thay đổi trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, địa chỉ liên lạc phải thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông 10 ngày trước khi có sự thay đổi. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện thủ - Tổ chức tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Cơ quan thực hiện thủ tục Truyền thông. hành chính - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí. Kết quả thực hiện thủ tục - Văn bản chấp thuận hành chính Lệ phí (nếu có): Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Nghị định 98/CP ngày 13/9/1997 ban hành Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài. Căn cứ pháp lý của thủ - Thông tư 97/TTLB ngày 17/12/1997 của liên bộ Văn hóa – Thông tin - tục hành chính Ngoại giao hướng dẫn thi hành Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài.
nguon tai.lieu . vn