Xem mẫu

  1. Cho doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế trong năm 2009 vay để thanh toán cho người lao động Thông tin Lĩnh vực thống kê:Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại địa phương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại địa phương Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tại địa phương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:không quy định Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Thông báo về việc cho vay
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước -Doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở xây dựng 1. Bước 1 phương án sắp xếp lao động (mẫu số 1) nộp cho Sở LĐTBXH địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. -Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Sở LĐTBXH phải có văn bản xác nhận gửi cho Doanh nghiệp và Chi nhánh Ngân hàng phát triển tại địa phương. Trong 2. Bước 2 thời gian thực hiện, nếu có thay đổi phương án sắp xếp lao động doanh nghiệp phải gửi văn bản báo cáo Sở LĐTBXH và Chi nhánh Ngân hàng Phát triển. -Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp báo cáo tài chính quí gần nhất 3. Bước 3 và báo cáo các nguồn của doanh nghiệp cho Sở Tài chính địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. -Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận báo cáo tài chính và báo cáo các nguồn nêu 4. Bước 4 trên, Sở tài chính phải có văn bản xác nhận gửi cho Doanh nghiệp và Chi nhánh Ngân hàng phát triển tại địa phương.
  3. Tên bước Mô tả bước -Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định mức cho vay và thực 5. Bước 5 hiện việc cho vay, thu nợ và xử lý nợ theo thẩm quyền. -Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Chi nhánh Ngân hàng phát triển VN về việc cho vay, Doanh nghiệp có trách nhiệm cùng với Chi nhánh Ngân hàng phát triển 6. Bước 6 VN thanh toán một lần tiền lương, trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc cho từng người lao động và đóng BHXH cho Cơ quan BHXH theo phương án đã được thẩm định. -Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Chi nhánh Ngân hàng phát triển VN về việc cho vay, 7. Bước 7 Doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo sở LĐTBXH địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính về việc thanh toán cho người lao động (mẫu số 2)
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. -Phương án sắp xếp lao động (mẫu số 1) 2. -Bản xác nhận của Sở LĐTBXH địa phương về phương án sắp xếp lao động 3. -Báo cáo tài chính 4. -Bản xác nhận của Sở Tài chính địa phương về Báo cáo tài chính Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. -Doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế thuộc
  5. Nội dung Văn bản qui định các thành phần kinh tế chưa có khả năng thanh toán tiền luơng, đóng BHXH và tền trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc cho người lao động bị mất việc làm -Doanh nghiệp có số lao động phải giảm từ 30% trở lên hoặc từ 100 lao động trở lên (không kể lao động thời vụ có thời hạn dưới 3 tháng) Số lao động phải giảm của doanh nghiệp và số lao động trong danh sách trả lương của doanh nghiệp phải giảm trong năm 2009, bao gồm: số lao động là người VN đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đễn 36 tháng, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên Thời điểm tính số lao động phải giảm là thời điểm doanh nghiệp lập phương án sắp xếp lao động Doanh nghiệp đã sử dụng các nguồn của doanh nghiệp nhưng vẫn chưa đủ để thanh toán tiền lương, đóng BHXH và tiền trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc. Các nguồn của doanh nghiệp để thanh toán các khoản nêu trên gồm: Quĩ dự phòng về trợ cấp mất việc làm, các khoản tiền lương phải trả cho người lao động kể cả quĩ dự phòng tiền lương, các nguồn đã trích dể đóng BHXH nhưng chưa đóng cho cơ quan BHXH