Xem mẫu

  1. CHÍNH T TRUNG THU CL P I-M c tiêu: -Nghe , vi t chính xác m t o n trong bài t : “Ngày mai các em có quy n … to l n vui tươi. -Tìm và vi t úng các ti ng b t u b ng r /d /gi ho c có v n iên / yên / ihoawcees II- dùng d y h c : -Gi y kh to vi t s n bài t p 2 a . - B ng l p vi t s n bài t p 3a, 3b. III-Ho t ng d y và h c: Tg Giáo viên H c sinh 1-Bài cũ: -G i 1 hs lên b ng vi t các t 1 hs lên b ng ki m tra bài cũ sau : khai trương , sương gói, vươn vai , rư n c . -Nh n xét ch vi t c a hs trên
  2. b ng và bài chính t trư c. 2-Bài m i: - Hs l ng nghe. 2.1 -Gi i thi u: -Gi chính t hôm nay các em nghe vi t o n 2 bài văn Trung thu c l p và bài làm chính t phân bi t r / d /gi ho c iên /yên /iêng . 2.2- Hư ng d n vi t chính t : -2 hs c thành ti ng. a- Trao i n i dung o n văn : +Anh mơ n t nư c tươi p -G i hs c o n văn c n vi t . v i dòng thác nư c xu ng làm ch y máy phát i n ……..nh ng - H i: Cu c s ng mà anh chi n nông trư ng to l n vui tươi. sĩ mơ t i t nư c ta tươi p như th nào ? + t nư c ta ã có ư c nhi u i u mà anh chi n sĩ mơ ư c..Thành t u kinh t to l n , chúng ta có nh ng nhà máy thu + t nư c ta hi n nay ã th c i n l n , nh ng khu công nghi p hi n ư c mơ ư c cách ây , ô th l n. 60 năm c a anh chi n sĩ chưa? -Luy n vi t các t khó : quy n mơ b- Hư ng d n vi t t khó; tư ng , mươi mư i lăm , thác nư c
  3. -Y/c hs tìm các t khó d l n , ph p ph i , khi vi t. Bát ngát ,nông trư ng , … -Hs vi t bài vào v . - i v nhau ch m bài . c- Nghe - vi t chính t : d- Ch m bài , nh n xét bài vi t c a hs . - 2 hs c y/c. 2.3 -Hư ng d n làm bài t p : - Th o lu n nhóm ôi. Bài 3 : a-G i hs c y/c -T ng c p hs th c hi n : 1 hs c -Y/c hs th o lu n nhóm ôi nghĩa c a t , 1 hs ct h pv i tìm t cho h p nghĩa. nghĩa. -G i hs làm bài . - Nh n xét ,b sung bài làm c a - G i hs nh n xét , b sung. b n. - K t lu n v l i gi i úng . -Ch a bài . r , danh nhân , giư ng b-y/c hs c y/c câu b : -Hs làm bài vào v . -T úng : i n tho i, nghi n , khiêng .
  4. -Gv ch m m t s v . , nh n xét .ghi i m. 3- C ng c và d n dò : -Nh n xét ti t h c . -D n hs v nhà c l i truy n vui ho c o n văn và ghi nh các t v a tìm ư c b ng cách t câu.
nguon tai.lieu . vn