Xem mẫu

  1. Môn : Chính t (Ti t 20) Tên bài d y : CHA C A CHI C L P XE P I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : H c sinh nghe và vi t úng chính t , trình bày úng bài Cha c a chi c l p xe o. 2. K năng : Phân bi t ti ng có âm, v n d l n :ch/tr, uôt, uôc. II. CHU N B : - Giáo viên : M t s t phi u n i dung BT2- SGK, 3a - H c sinh : V ghi chép. III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò I. n nh : II. Bài cũ : - G i 1 h c sinh c hai ba b n vi t b ng l p, c l p vi t vào gi y nháp nh ng t ng có hình th c chính t tương t nh ng t ng bài t p 3 ti t
  2. chính t tu n 19 : s n sinh, s p x p, thân thi t, nhi t tình .... III. Bài m i : 1. Gi i thi u : Giáo viên nêu m c ích yêu c u c a gi h c 2. Hư ng d n h c sinh nghe vi t : - Giáo viên c toàn bài chính t Ho t ng 1 - Giáo viên nh c các em chú ý trình bày, vi t - H c sinh theo dõi nhanh ra nháp ghi nh cách vi t nh ng tên SGK riêng nư c ngoài ( ân l p, nư c Anh), nh ng - H c sinh c ch s (XIX, 1880), nh ng t ng d vi t sai th m o n văn (VD: n p s t, r t xóc, cao su, suýt ngã, l p, săm ...) - H c sinh g p SGK - Giáo viên c t ng câu cho h c sinh vi t - Giáo viên c toàn bài m t lư t Ho t ng 2 - Giáo viên ch m ch a 7 n mư i bài - Giáo viên nêu nh n xét chung - H c sinh soát l i IV. Luy n t p : bài * Bài t p 2 : - H c sinh ch m - Giáo viên nêu yêu c u c a bài chéo - H c sinh c th m kh thơ, làm bài vào v
  3. - H c sinh thi i n nhanh âm u ho c - Giáo viên dán 3-4 t phi u lên b ng v n thích h p vào Ho t ng 3 -2 n 2 h c sinh thi c kh thơ ho c các thành ch tr ng ng - C l p nh n xét o n a) Chuy n trong vòm lá Chim có gì vui - H c sinh c l i Mà nghe ríu rít truy n, nói v tính Như tr reo cư i ? khôi hài c a truy n o n b) Cây sâu cu c b m Mua dây bu c mình Thu c hay tay m Chu t g m chân mèo * Bài t p 3: - Giáo viên nêu yêu c u c a bài, hư ng d n h c sinh quan sát tranh minh ho - Cho h c sinh chơi trò chơi ti p s c o n a) ãng trí bác h c : ãng trí - ch ng th y - xu t trình o n b) V thu c quý : thu c b - cu c i b - bu c ngài Tính khôi hài c a truy n : Nhà bác h c ãng trí t i m c ph i i tìm vé n toát m hôi, không ph i trình cho ngư i soát vé mà nh mình
  4. nh xu ng ga nào. Nhà thơ n i ti ng Hai - nơ nh m tư ng nh ng qu táo là v thu c ch a kh i b nh cho mình, không bi t r ng nh ng cu c i b m i là li u thu c quý V. C ng c - D n dò : - Giáo viên nh n xét ti t h c. Yêu c u h c sinh nh hai truy n k l i cho ngư i thân - D n h c sinh vi t l i l n n a nh ng t ng ã ôn luy n