Xem mẫu

  1. CHÍNH T GÀ TR NG VÀ CÁO (tiêt 7 ) I/ M c tiêu : + Nh và vi t chính xác , p o n t Nghe l i Cáo d thi t hơn… n làm gì ư c ai trong truy n thơ Gà tr ng và Cáo . + Tìm ư c , vi t úng nh ng ti ng b t u b ng tr/ ch ho c có v n ương/ương , các t h p v i nghĩa ã cho II/ dùng d y h c : B ng ph III HO T NG D Y H C : HO T NG C A TH Y HO T NG C A TRÒ 1 Ki m tra bài cũ : HS vi t các t :sung sư ng,s ng 2 HS lên b ng s ng, s t s ng, tho thuê, phè C l p vi t b ng con ph n, phe ph y,nghĩ ng i.
  2. GV nh n xét 2 Bài m i: H i: ch i m măng m c th ng +Gà tr ng và Cáo các em ã h c bài thơ nào? Ti t h c hôm nay, các em s nh HS nh c l i vi t o n cu i trong truy n thơ Gà 3 n 5 HS c thu c lòng o n thơ tr ng và Cáo và làm m t s bài t p +Th hi n Gà là m t con v t thông minh. GV ghi +Gà tung tin có m t c p chó săn Hư ng d n vi t chính t : ang ch y t i ưa tin m ng. Cáo Yêu c u HS c thu c lòng o n s chó ăn th t v i ch y ngay l thơ chân tư ng. H i: + o n thơ mu n nói v i chúng ta +L i l c a Gà nói v i Cáoth hãy c nh giác, ng v i tin vào hi n i u gì? nh ng l i ng t ngào. +Gà tung tin gì cho Cáo m t HS vi t b ng con: phách bay,qu p bài h c? uôi,co c ng, khoái chí,phư ng gian d i. + o n thơ mu n nói v i chúng ta i u gì? +Vi t hoa Gà và Cáo khi là l i nói tr c ti p và là nhân v t. Hư ng d n vi t t khó: +L i nói tr c ti p t sau d u hai Yêu c u HS tìm t khó vi t và cho ch m k t h p v i d u ngo c kép. vi t vào b ng con HS vi t bài vào v H i :Nh c l i cách trình bày o n
  3. thơ. +Ta vi t hoa t Gà và Cáo khi 1 HS c nào? HS th o lu n Thi i n t trên b ng L p nh n xét GV ch m m t s bài Bay lư n ,vư n tư c,quê hương, i Hư ng d n làm bài t p chính t dương,tương lai,thư ng xuyên, cư ng tráng. G i HS c yêu c u bài2 2 HS c Yêu c u hs th o lu n nhóm ôi L p th o lu n. T ch c cho HS thi i n t ti p s c trên b ng 1 HS c nh nghĩa, 1 HS ct Ý chí, trí tu . G i HS nh n xét t câu:B n Lan có ý chí vươn lên trong h c t p. Yêu c u HS c bài 3a +Phát tri n trí tu là m c tiêu c a Yêu c u HS th o lu n nhóm giáo d c. ôivà tìm t . G i HS c nh nghĩa và các t úng G i HS nh n xét Yêu c u HS t câu v i t tìm ư c GV nh n xét
  4. 3 C ng c , d n dò: Nh n xét ti t h c D n v nhà vi t l i bài t p vào v .