Xem mẫu

  1. Ch nh s a nh b l i cân b ng tr ng Khi ch p nh, nh t là ch p nh ngoài tr i, ánh sáng nhìn b ng m t r t p nhưng khi lên nh, vì nh ng lý do k thu t khách quan mà nh b i màu quá vàng, quá xanh ho c quá tr ng. Hãy s d ng Levels Palette, m t th thu t ơn gi n v i Photoshop gi i quy t v n này. Khi b n g p các v n v cân b ng tr ng, b n s nhìn th y m t m ng màu xu t hi n khi m t trong các màu RGB m hơn các màu khác và thư ng x y ra khi nh ch p v i ánh sáng nhân t o. V i ánh sáng èn huỳnh quang, thư ng là màu xanh lá và v i èn dây tóc thư ng là màu vàng. N u
  2. có èn flash, màu s b ng v xanh lam. Tuy nhiên, gi ng như b c nh minh h a trên, nh ch p ngoài tr i cũng có th b cân b ng tr ng sai. Ánh sáng t nhiên thư ng không n nh và thay i tùy thu c và a i m và th i gian trong ngày. Ví d , các b c nh ư c ch p vào sáng s m s ng xanh hơn các b c nh ch p vào gi a trưa. Vào cu i ngày, màu s và m hơn. Bên c nh ó là nh hư ng c a a i m. Các b c nh ch p ch p dư i vòm cây s có nhi u màu xanh lá hơn. Photoshop cung c p nh ng công c hoàn h o x lý nh ng m ng màu sai khác và tr v nh ng màu s c trung tính và t nhiên hơn. Chúng ta s s d ng Level Palette ưa b c nh v v i màu s c p b ng cách ưa các i m màu en, tr ng và ghi v trung tính. S d ng công c này làm màu nh t i, b n s r t ng c nhiên v i nh ng gì công c này có th làm ư c. 1. Bư c u tiên
  3. B m vào ây download b c nh. M nh trong Photoshop và nhìn xem m ng màu âu b h ng. V n rõ ràng là màu tr ng c a chi c xe b bi n thành màu vàng hơi xanh. Nhân ôi layer: Layer>Duplicate Layer. t tên layer u tiên là Original, layer ư c nhân là Retouch. 2. Chu n b vùng làm vi c
  4. Ch n Eyedropper, ch n Sample size 3×4 Average. M Info Palette và ch n View>Fit on Screen. B n ã s n sàng hoàn thi n b c nh.
  5. 3. Level Ch n Image>Adjustment, chjn Levels. Trong box này, dư i thanh Auto là 3 công c Eyedropper; các công c này ư c s d ng ch nh màu en, ghi và tr ng trong b c nh. Click úp vào Eyedropper bên ph i ch nh các ph n màu en.
nguon tai.lieu . vn