Xem mẫu

  1. Chỉnh file hệ thống để thay đổi giao diện cho Vista (Update for Vista SP1) Update cho Sp1: Uxtheme SP1 Vista (32bit) Uxtheme SP1 Vista (64bit) 1. Đăng nhập sử dụng với quyền Administrator. 2. Đi tới F:\Windows\System32 (F: là ổ chứa window) hoặc Start ~> Run ~> gõ vào %systemroot%\System32 ~> OK 3. Chuột phải vào uxtheme.dll và nhấn properties. * Security>Advanced>Owner>Edit>'Change owner to' your group/user. 4. Lấy quyền sở hữu của tập tin và đóng hộp thoại. 5. Lặp lại bước 3 và 4 cho themeui.dll và shsvcs.dll 6. Chuột phải vào uxtheme.dll và nhấn properties. 7. Cho chính bạn (hay nhóm) có đầy đủ những sự cho phép điều khiển(Full Control permissions) và đóng hộp thoại. 8. Lặp lại bước 6 và 7 cho themeui.dll và shsvcs.dll 9. Đổi tên uxtheme.dll thành uxtheme.old. 10. Đổi tên themeui.dll thành themeui.old. 11. Đổi tên shsvcs.dll thành shsvcs.old. 12. Copy patched files vào trong F:\Windows\System32 hoặc Start ~> Run ~> gõ vào %systemroot%\System32 ~> OK 13. Khởi động lại (recommend) Nếu muốn thay đổi Bootscreen, LogonScreen, Window media center các bạn làm tương tự như trên với file mà các bạn tải về. (có dạng là *.dll, hãy đọc hướng dẫn trong mỗi file mà bạn download để có thể biết được nó nằm ở thư mục nào mà thay,an toàn hơn hãy đổi file của win như: shsvcs.dll thành shsvcs.dll.old để đề phòng sự cố)
nguon tai.lieu . vn