Xem mẫu

  1. Chia công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (cấp tỉnh - P.ĐKKD).* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế địa phương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Theo quy định của từng địa phương, 1. thông thường trong khoảng từ 100.000 đến 200.000 đồng. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Chủ sở hữu công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty 1. - Quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;
  3. Tên bước Mô tả bước - Chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chia công ty quy định tại điểm a khoản này. - Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này. 2.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Quyết định chia công ty 2. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chia công ty 3. Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty bị chia. Số bộ hồ sơ: 1 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tùy theo loại hình doanh nghiệp được Thông tư 03/2006/TT-BKH 1. chia của B...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn