Xem mẫu

  1. CHI TIẾT MUA HÀNG THEO NHÀ CUNG CẤP Từ ngày :................Đến ngày :................... Mã nhà cung cấp :.............................Tên nhà cung cấp :..................................... Ngày Số Loại Mã hàng Tên hàng Số lượng Đơn giá Thành tiền Số lượng trả  Giảm giá  lại /Trả lại Cộng