Xem mẫu

  1. Chi tiết các dịch vụ trên HDH mạng
  2. Các dịch vụ trong hệ thống mạng • Remote access service: truy cập mạng từ xa • DNS server : tên máy tính  địa chỉ IP • telnet server: truy cập máy tính từ xa • DHCP: cấp và cấu hình địa chỉ IP tự động • Proxy server • Nat
  3. Các hình chi tiết minh hoa dịch vụ • ???????????????????????//
nguon tai.lieu . vn