Xem mẫu

  1. Chen va hieu chinh hinh ve Chèn và hiệu chỉnh hình vẽ Thực hiện vẽ các đối tượng hình vẽ trong môi trường Word 2007, bạn thao tác: • Bạn chọn nhóm lệnh Insert • Chọn lệnh Shapes một danh sách các mẫu đối tượng vẽ hiển thị: • Recently Used Shapes: lưu giữ những đối tượng vẽ được sử dụng nhiều nhất trong những lần bạn soạn thảo Word. • Lines: vẽ những đối tượng vẽ là đường thẳng. • Curve: vẽ đường cong. • Freeform: vẽ hình đa giác. • Scribble: vẽ tự do. • ... • Basic Shapes: vẽ các đối tượng hình vẽ cơ bản • Block Arrows: vẽ các hình vẽ thuộc dạng mũi tên khối • Flowchart: vẽ các hình vẽ dạng biểu đồ tiến trình • Callouts: vẽ các hình vẽ thuộc dạng lời thoại • Stars and Banners: vẽ các hình vẽ thuộc dạng ngôi sao và biểu ngữ mỗi nhóm đối tượng vẽ đều có các mẫu được cung cấp sẵn, bạn chọn một mẫu thích hợp cho văn bản. • New Drawing Canvas: nếu chọn, trên văn bản sẽ hiển thị một khung vẽ chứa các đối tượng vẽ (nếu bạn vẽ hình vẽ trong khung này, khi di chuyển đến vị trí mới hoặc xem văn bản trên máy khác thì hình vẽ vẽ không xảy ra hiện
  2. tượng lệch so với định dạng trang văn bản). Đồng thời lệnh Format hiển thị cung cấp cho bạn các thông số lựa chọn của Shapes. (bạn xem hướng dẫn lệnh Format trong *) 1. Thực hiện vẽ hình: • Đặt điểm chèn tại vị trí cần vẽ trên trang văn bản. • Khi bạn chọn một đối tượng hình vẽ trong lệnh Shapes của nhóm lệnh Insert. • Con trỏ chuột sẽ hiển thị thành biểu tượng • Bạn nhấn giữ chuột và kéo để thực hiện vẽ. (nhấn giữ phím Shift trong khi vẽ sẽ vẽ đều đối tượng vẽ từ tâm) 2. Thao tác hiệu chỉnh: Bạn thực hiện việc hiệu chỉnh như xoay, thay đổi vị trí, thay đổi kích thước giống như khi thực hiện trên đối tượng ClipArt hoặc đối tượng hình ảnh trong bài "Thực hiện chỉnh sửa ClipArt và hình ảnh". mỗi đối tượng vẽ khi bạn chọn hiệu chỉnh đều hiển thị một hình thôi màu vàng , bạn có thể nhấn giữ chuột lên hình thôi màu vàng và kéo để thay đổi dáng đối tượng. Tuy vậy vẫn có sự khác biệt, khi bạn chọn vào đối tượng vẽ (Shapes). Nhóm lệnh Format (*) hiển thị:
  3. • Insert Shapes: lựa chọn để chèn thêm các đối tượng hình vẽ. Bạn nhấn vào biểu tượng More để hiển thị các nhóm đối tượng vẽ. • Shape Styles: cung cấp cho bạn các mẫu hiệu ứng viền và nền cho đối tượng hình vẽ. khi bạn nhấn chọn biểu tượng More, một danh sách các mẫu hiệu ứng cho đối tượng hình vẽ hiển thị. Bạn chọn một mẫu thích hợp, khi bạn di chuyển chuột lên mẫu nào thì đối tượng hình vẽ sẽ thể hiện cho bạn xem trước mẫu đó trên trang văn bản. một số mẫu áp dụng cho đối tượng vẽ
  4. • Shape Fill: màu nền cho đối tượng hình vẽ. • Shape Outline: màu viền cho đối tượng hình vẽ. thao tác cho hộp thoại Shape Fill và Shape Outline giống như trong bài "Thực hiện chỉnh sửa ClipArt và hình ảnh" • Change Shape: thay đổi đối tượng vẽ hiện hành thành đối tượng vẽ khác. Khi bạn chọn, một danh sách các mẫu đối tượng vẽ hiển thị. Bạn chọn đối tượng vẽ nào trong danh sách thì đối tượng vẽ đó sẽ được áp dụng thay thế cho đối tượng bạn đang chọn trên trang văn bản, đối tượng thay thế sẽ kế thừa cả hiệu ứng đối tượng vẽ đang sử dụng trên trang văn bản. • Shadow Effects: hiệu ứng này giúp bạn tạo các bóng đổ quanh đối tượng hình vẽ.
  5. Để thực hiện, bạn chọn đối tượng vẽ cần tạo bóng đổ. Trong nhóm lệnh Format, bạn chọn lệnh Shadow Effects. Khi bạn nhấn chọn, một danh sách các mẫu bóng đổ hiển thị:
  6. bạn lựa chọn một mẫu bóng đổ thích hợp cho đối tượng vẽ. • No Shadow Effect: không thực hiện bóng đổ cho đối tượng vẽ. Nếu bạn muốn chọn màu riêng cho bóng đổ (thông thường mặc định là màu xám), bạn chọn lệnh Shadow Color. Bạn cũng có thể xoay, dịch chuuyển bóng đổ bằng các biểu tượng lệnh nằm trong lệnh Shadow Effect trong nhóm lệnh Format. • : mỗi lần nhấn sẽ dịch chuyển bóng đổ về phía trái đối tượng vẽ một đơn vị. • : mỗi lần nhấn sẽ dịch chuyển bóng đổ về phía phải đối tượng vẽ một đơn vị. • : mỗi lần nhấn sẽ dịch chuyển bóng đổ về phía trên đối tượng vẽ một đơn vị. • : mỗi lần nhấn sẽ dịch chuyển bóng đổ về phía dưới đối tượng vẽ một đơn vị. • : khi nhấn sẽ thực hiện hoặc không thực hiện bóng đổ cho đối tượng vẽ. • 3-D Effects: tạo hiệu ứng 3D cho đối tượng vẽ.
  7. chọn đối tượng vẽ cần thực hiện tạo 3D, chọn lệnh 3-D Effects trong nhóm lệnh Format. (Hiệu ứng 3D không áp dụng được cho đối tượng vẽ thuộc nhóm Basic Shapes). một danh sách các mẫu hiệu ứng 3D hiển thị: bạn lựa chọn một mẫu hiệu ứng 3D thích hợp cho đối tượng vẽ. • No 3-D Effect: không áp dụng hiệu ứng 3D cho đối tượng vẽ. • 3-D Color: lựa chọn màu cho hiệu ứng 3D • Depth: thay đổi chiều sâu cho hiệu ứng 3D • Direction: thay đổi hướng nghiêng cho hiệu ứng 3D • Lighting: lựa chọn hướng chiếu sáng cho hiệu ứng 3D khi bạn nhấn chọn Lighting, một danh sách các hiệu ứng chiếu sáng hiển thị cho bạn lựa chọn. Khi bạn di chuyển chuột lên hiệu ứng chiếu sáng nào thì lập tức hiệu ứng đó sẽ áp dụng cho bạn xem trước ngay trên đối tượng trên trang văn bản.
  8. • Surface: áp dụng vật liệu phủ lên mặt ngoài đối tượng 3D. Khi nhấn chọn, một danh sách các vật liệu hiển thị, bạn lựa chọn một vật liệu thích hợp (thao tác lựa chọn tương tự như Lighting) ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các biểu tượng nằm trong lệnh 3-D Effects để hiệu chỉnh các đối tượng 3D ( : xoay đối tượng 3D dịch chuyển vòng từ trái xoay qua phải, : xoay đối tượng 3D dịch chuyển vòng từ phải xoay qua trái, : xoay đối tượng 3D dịch chuyển vòng từ trên xoay xuống dưới, : xoay đối tượng 3D dịch chuyển vòng từ dưới xoay lên trên, : áp dụng hoặc không áp dụng 3D cho đối tượng.) Các lệnh Postion, Bring to Front, Send to Back, Text Wrapping tương tự như các đối tượng ClipArt hoặc hình ảnh. (bạn vui lòng xem lại bài "Thực hiện chỉnh sửa ClipArt và hình ảnh" Developer by Qis Technology