Xem mẫu

  1. Cơm rư u g o l t - mu i mè G o l t, mu i mè ư c xem là m t d ng th c ph m ch c năng vì có tác d ng phòng và tr b nh. Nhi u nhà khoa h c ã bi t n công d ng này và ang s d ng như là m t cách ngăn ng a b nh tim m ch, ung thư, ti u ư ng,... Cơm rư u ch bi n t g o l t, mu i mè là s n ph m m i ư c th c hi n theo cách lên men truy n th ng ã có t xa xưa. Cơm rư u không ch giúp ăn ngon hơn mà còn kích thích h tiêu hóa ho t ng t t hơn. Chúng tôi ã th nghi m và cho ra i s n ph m cơm rư u t g o l t, mu i mè trong trái d a t n d ng nư c d a và làm cho s n ph m m à hơn. Quy trình ch bi n cơm rư u g o l t, mu i mè trong trái d a như sau: - Nguyên li u: (ch bi n cho 10 trái d a tươi) 1 kg n p l t; 10 trái d a; 0,5 g mu i ăn; 100 g mè; 200 g u xanh; 2 – 3 viên men rư u. Có th b sung các gia v khác như g ng, ngh , m t ong,... - Chu n b : C t ngang trái d a, l y nư c d a n u xôi l t. u xanh và n p l t ngâm trư c vài gi . Mè rang cho ng sang vàng. Men tán nh thành b t m n. - Ch bi n: N u n p l t, u xanh v i nư c d a và b sung mu i. Tr i xôi ra nia, tr n u v i mè. ngu i, r c men vào r i tr n u. N n thành viên ch t trong bao ni lông, cho vào trái d a. y n p d a l i, r i nhi t phòng trong 2 ngày ta s
  2. có s n ph m. Trư c khi , có th n u nư c ư ng tư i lên xôi tăng v ng t cho s n ph m. Cơm rư u có màu vàng tr ng, có v ng t, cay n ng c a rư u và hương thơm c a nư c d a. Lưu ý khi ăn g o l t v i mu i v ng So v i g o tr ng, g o l t ch a nhi u dinh dư ng nhưng l i khó ăn hơn. G n ây, phong trào ăn g o l t tr b nh cũng d n tr nên ph bi n. Tuy nhiên h u h t v n ăn theo l i n mà ít ai hi u úng nh ng công d ng cũng như cách ăn c a lo i th c ph m dân dã này. Ngũ c c giàu dinh dư ng Theo tài li u c a vi n Dinh dư ng qu c gia, g o l t là lo i g o ch xát v tr u ngoài, còn nguyên l p v cám bên trong. Nh v y, h t g o r t giàu ch t xơ và có nhi u dư ng ch t quan tr ng: các lo i vitamin (B1, B2, B3, B6…), canxi, s t, k m. Lư ng m ư c gi l i cũng khá cao (7,6% m/100g g o). Phương pháp ăn g o l t, mu i v ng tr b nh ư c coi là công trình nghiên c u c a m t giáo sư
  3. ngư i Nh t. Sau khi ư c t ch c Y t th gi i công nh n, phong trào ăn lo i th c ph m này nhanh chóng lan ra nhi u nư c. Ti n sĩ Nguy n Th Lâm, phó vi n trư ng vi n Dinh dư ng qu c gia cho bi t, g o l t nói chung có tác d ng t t cho s c kho . Do ó không riêng gì ngư i b nh mà ngư i kho m nh cũng nên ăn phòng ng a b nh t t. “Tuy nhiên n u là thanh niên ang tu i l n thì h n ch ăn v i mu i v ng vì s không cung c p các ch t dinh dư ng c n thi t như khi ăn v i cá th t, rau c . Riêng v i nh ng ngư i m c các b nh ti u ư ng, r i lo n m máu, béo phì… thì g o l t, mu i v ng th t s là th c ph m lý tư ng c i thi n s c kho ”, bà Lâm nh n m nh. Cách n u g o l t, mu i mè Cho m t chén g o l t + hai chén nư c l nh + 1/4 mu ng cà phê mu i vào n i, khu y u, y n p th t kín. Sau 15 phút, h l a riu riu n khi cơm chín. V ng en cho vào
  4. Ăn ch m, nhai nhuy n nư c r a s ch, phơi khô. Rang trên l a nh , khu y liên t c. Đ n khi Do cũng là ngũ c c như g o tr ng nên cơm mè n lách tách là chín. g o l t có th ăn v i các ăn kèm khác mà không Cho v ng ngu i vô c i kiêng k gì. Tuy nhiên n u nh m m c ích tr b nh nghi n (không ph i giã) thì ph i ăn v i mu i v ng vì trong ó có lư ng d u v i mu i theo t l m t th c v t cung c p axít béo không no (t o c m giác mu ng cà phê mu i v i no o) c n thi t cho ngư i ăn. Nguyên t c ăn là 14 - 20 mu ng mè. m t chén cơm g o l t tr n u v i hai mu ng cà phê mu i v ng. Có th ăn b t kỳ lúc nào, tr trư c lúc i ng hai ti ng. Trong quá trình ăn, nên nói “không” v i các lo i th c ph m khác. “Khi ăn ph i nhai ch m và k nư c mi ng ti t ra th t nhi u quy n v i cơm giúp cho vi c tiêu hoá ư c t t. Nhai nhuy n cũng s giúp ngư i ăn có c m giác cơm thơm, ng t hơn”, bà Lâm cho bi t. Cũng theo ch d n c a bà Lâm, trư c khi n u n u ngâm g o trong nư c m m t lúc, s ánh th c ư c thêm m t s ch t dinh dư ng khác. Tuy nhiên c n lưu ý, vì g o l t có quá nhi u ch t dinh dư ng nên ăn s lâu tiêu hơn cơm bình thư ng. “T t nh t ch nh ng ngư i ã trư ng thành hãy nên ăn. Còn tr em thì không nên, vì quá trình tiêu hoá ch m hơn ngư i l n”, bà Lâm nói. Trà g o l t ây là cách n u trà c a Giáo sư Nh t B n (Ngư i ã nghiên c u thành công món canh Dư ng sinh: C c i+cà r t+n m ông cô+c ngưu bàng chũa b nh n i ti ng..)
  5. V t li u: G ol t : 1 chén Nư c: 16 chén Cách ch bi n: -Rang g o trong ch o không d u m cho t i khi m màu nhưng không cháy. -N u 8 chén nư c cho sôi r i b g o rang vào, t t l a y vung 5 phút. G n nư c ra c t, gi l i g o. -N u 8 chén nư c khác cho sôi r i b g o ã n u vào n i, y n p, h l a n u thêm 5 phút. -G n nư c ra hòa v i m nư c trư c, u ng N u thi u thì c t l 1/16 chén n u ti p Chúc các b n vui kh e, nh nhàng N u sau này có chuy n (M i ăn n ng b ng, .., c nh n ăn ch c n 1 n 3ngày là n luôn) Khám phá m i v g o l t G o l c là m t lo i th c ph m nhi u dinh dư ng khi so sánh v i g o tr ng. Tuy nhiên, nó còn gia tăng nhi u dinh dư ng hơn n a khi đư c
  6. đem ngâm trong nư c m, lâu kho ng 22 gi . Đây là m t khám phá m i nh t c a khoa h c. M t nhóm các nhà khoa h c Nh t B n đã tìm th y g o l c ngâm lâu 22 ti ng đ ng h ch a r t nhi u ch t b dư ng vì g o l c tr ng thái n y m m. "Các enzyme ng trong h t g o tr ng thái này đư c kích thích ho t đ ng và cung c p t i đa các ch t dinh dư ng." Dr. Hiroshi Kayahara, giáo sư khoa sinh h c và k thu t sinh h c t i vi n đ i h c Shinshu University Nagano, đã nói như v y trong bài tư ng trình k t qu nghiên c u c a nhóm ông t i h i ngh hóa h c qu c t "The 2000 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies" Hawaii vào cu i năm 2000 v a qua. "M m g o l c ch a nhi u ch t xơ, vitamins và ch t khoáng hơn là g o l c chưa ngâm nư c" Kayahara vi t trong t trình. G o l c đã ngâm nư c ch a g p ba l n ch t lysine, m t lo i amino acid c n thi t cho s tăng trư ng và b o trì các mô t bào cơ th con ngư i, và ch a mư i l n nhi u hơn ch t gamma-aminobutyric acid, m t ch t acid t t b o v b ph n th n (kidneys). Các khoa h c gia cũng tìm th y trong m m g o l c có ch a m t lo i enzyme, có tác d ng ngăn ch n prolylendopeptidase và đi u hòa các ho t đ ng trung ương não b . G o l c n y m m không nh ng ch đem l i nhi u ch t dinh dư ng mà còn n u r t d dàng và cung ng cho chúng ta m t kh u v hơi ng t vì các enzymes đã tác đ ng vào các ch t đư ng và ch t đ m trong h t g o, ti n sĩ Kayahara nói thêm. G o tr ng không n y m m khi ngâm như v y. B Nông Nghi p Hoa Kỳ USDA thư ng nh n m nh đ n nhóm h t nguyên ch t (whole grains), như g o l c, là thành ph n ch y u trong ch đ dinh dư ng. G o l c cung c p nhi u complex carbohydrate. Ch t xơ
  7. (fiber), ch t d u, vitamins và ch t khoáng cũng đư c tìm th y nơi ph n b c ngoài c a h t g o l c. M t cup g o l c n u chín cung c p kho ng 230 calories, 3,5 gram ch t xơ, 5 gram ch t đ m, 50 gram carbohydrate và các ch t sinh t Vitamin B 6, Thiamin B 1, Riboflavin B 2, Niacin B 3, Folacin, Vìtamin E, cùng các ch t khoáng khác. Theo nhi u nghiên c u khoa h c cho bi t ch t xơ trong g o l c giúp phòng ng a các b nh liên quan đ n đư ng tiêu hóa và b nh tim m ch. Vi n Ung Thư Qu c Gia Hoa Kỳ khuy n cáo nên dùng 25 grams ch t xơ m i ngày. V i m t cup cơm g o l c cung c p 3.5 g, trong khi đó m t cup cơm g o tr ng ch cho có 1 g. M t thành ph n quan tr ng khác là ch t d u trong v b c ngoài c a g o l c có tác d ng gi m cholesterol trong máu, m t y u t quan tr ng gây nên b nh tim m ch. Các nhà khoa h c đã tìm th y trong ch t cám b c ngoài h t g o l c có ch t d u tên là tocotrienol factor (TRF) có tác d ng kh tr nh ng ch t hóa h c gây nên hi n tư ng đông máu và đ ng th i gi m cholesterol. Bác sĩ Asaf Qureshi thu c vi n đ i h c Wisconsin, Hoa Kỳ đã th nghi m TRF trên m t s ngư i và cho k t qu gi m cholesterol t 12 đ n 16%. Ngoài ra, trong ch t cám b c ngoài g o l c còn có thêm m t ch t khác có kh năng ch ng l i ch t xúc tác enzyme HMG-CoA, m t ch t có khuynh hư ng giúp gia tăng lư ng cholesterol x u LDL. Đư c bi t, h i ngh Hóa H c Qu c T International Chemical Congress đư c b o tr b i: the American Chemical Society, the Chemical
  8. Society of Japan, the Canadian Society of Chemistry, the Royal Australian Chemical Institute, and the New Zealand Institute of Chemistry.
nguon tai.lieu . vn