Xem mẫu

  1. Ch y máy ch mã ngu n m trong Windows Nhi u máy ch ph bi n u là các máy ch mã ngu n m và th ng c h tr r ng rãi h n cho các h th ng Linux và Unix. M c dù v y, h u h t các máy ch này u có th ch y bên trong Windows. ây là m t cách làm tuy t v i cho các gi i pháp t m th i hay cho nh ng qu n tr viên m i vào ngh . Bài vi t này s gi i thi u cho các b n cách ch y các máy ch Apache HTTP, FreeRADIUS và FreeNAS. Chúng ta s xem l i quá trình cài t và s d ng m i m t ng d ng ó trong Windows. Sau ây chúng ta hãy b t u v i Apache HTTP Server! Apache HTTP Server cho vi c hosting web Thông th ng, khi nói n các máy ch web, b n s ngh ngay n Apache HTTP Server khi s d ng Linux và Internet Information Server (IIS) c a Microsoft khi s d ng Windows. M c dù v y, n u không ph i là m t fan c a Linux thì ch c ch n b n c ng s không b t c v i IIS. Apache có th ch y trong môi tr ng Windows. B n có th cài t Apache vào máy tính Windows c a mình. Tr c khi download Apache, b n có th xem xét vi c cài t gói ph n m m có các máy ch khác có ích. H u h t các gói ph n m m g m có Apache, MySQL và PHP. Apache2triad là m t máy ch ph bi n nh t trong s ó, nó có nhi u thành ph n khác mà b n có th tham kh o t i ây. M c dù hi n Apache2triad không c duy trì và không có phiên b n m i nh t cho các máy ch , tuy nhiên nó v n t ra thích h p v i các d án ho c các site nh . M t tùy ch!n khác mà các b n có th l a ch!n ó là EasyPHP, ây là máy ch có ít thành ph n nh ng c c p nh t h"n. N u b n cài t Apache HTTP Server nguyên b n, u tiên b n s th y m t bi u t ng khay h th ng trong góc ph i bên d i c a Windows. Kích nó, di chuy n chu t trên phiên b n Apache, b n có th Start, Stop ho c Restart máy ch này. N u ã cài t nó v i t cách m t d ch v , b n có th kh#i ch y Windows Services ch$nh s a các thi t l p d ch v . Sau ó có th copy và kéo các trang web và các file vào th m c htdocs: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs % tùy ch$nh ho c thay i các thi t l p máy ch , b n có th ch$nh s a file httpd.conf: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\httpd.conf
  2. B n c ng s tìm th y m t shortcut thu n ti n cho file httpd.conf trên Start Menu: Start > All Programs > Apache HTTP Server > Configure Apache Server > Edit the Apache httpd.conf Configuration File. T& Start Menu, b n có th tri u g!i các b n ghi l i, các tài li u và test c u hình, thêm vào ó là vi c ki m tra và i u khi n máy ch . N u ã cài t Apache2triad, b n có th truy c p m!i th t& Start Menu. Có m t i u là b n ch c ch n ph i kh#i ch y th công Apache b'ng cách s d ng Apache2TriadManager. Sau ó m i có th kh#i ch y Apache2TriadCP, ây là panel i u khi n trên n n t ng web, n"i b n có th truy c p và c u hình các máy ch khác. B n có th copy ho c kéo các file và trang web vào th m c htdocs (C:\apache2triad\htdocs). Thêm vào ó b n s tìm th y file httpd.conf trong th m c C:\apache2triad\conf\. Máy ch FreeRADIUS cho vi c th m nh, c p phép và b o m t Các máy ch Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) cung c p các tính n(ng Authentication, Authorization, và Accounting (AAA) cho t t c các ki u m ng. FreeRADIUS server là máy ch RADIUS/AAA c s d ng r ng rãi nh t trên th gi i. Nó giúp qu n tr viên có th qu n lý các ki u k t n i dial-up, DSL, Wi-Fi và m t s l ng l n các ki u k t n i m ng. N u b n tìm ki m và xem l i b t c h ng d n nào v FreeRADIUS, ch c ch n h u nh các h ng d n này s th&a nh n r'ng b n ang ch y Linux ho c h th ng Unix. M c dù v y, có m t phân ph i Windows có s)n v i s h tr MySQL mang tên FreeRADIUS.net. %ây là m t phân ph i khá h*u ích n u b n không ph i là m t chuyên viên Linux ho c g p ph i m t s v n cài t trong Linux, nó cho phép b n t p trung h"n vào c u hình c a FreeRADIUS, th th ng v n là m t v n khó kh(n. Tr c khi ti p t c v i phân ph i Windows này, b n c n tìm hi u nó d a trên phiên b n c c a FreeRADIUS: 1.1.7, phát hành cu i cùng trong các phiên b n 1.x. Các phiên b n 2.x c xây d ng t t h"n và có nhi u nâng cao. C n ki m tra các l u ý v phát hành xem nh*ng gì b n còn thi u. Quá trình cài t FreeRADIUS.net hoàn toàn "n gi n. B n ch$ c n download và bung file zip, sau ó ch y file th c thi cài t. N u b n tích tùy ch!n ch y FreeRADIUS.net # cu i quá trình cài t, khi ó nó s c kh#i ch y m t cách t ng. B'ng không, m# C:\FreeRADIUS.net\FreeRADIUS.exe. Sau ó kh#i ch y d ch v : Kích ph i vào bi u t ng và kích Start FreeRADIUS.net Service. B n s v n ph i hi u m t chút v file c u hình (có th truy c p t& bi u t ng khay h th ng) và thi t l p chúng theo nhu c u c a b n. T& bi u t ng b n có th tri u g!i th m c Demo Cert, ây là th m c g m có các ch ng ch$ CA t gán mà b n có th ph i
  3. load vào máy khách. M t shortcut r t h*u d ng khác là m# trong ch g+ r i, ây là ch b n nên s d ng ban u có th th y máy ch và các thông báo l i. FreeNAS cho ph c v và chia s m ng Windows và các h i u hành khác cung c p tính n(ng chia s, file và máy in "n gi n trong m ng. M c dù v y, b n có th xem xét n vi c s d ng máy ch network-attached storage (NAS). Các máy ch này c ng cung c p các tùy ch!n l u tr* t p trung và chia s,. FreeNAS là NAS server mã ngu n m# ph bi n nh t. M c dù d a trên FreeBSD OS, b n có th ch y và cài t nó b'ng cách s d ng LiveCD trên các máy tính PC. K c các máy o và các máy th t. Vì v y, b n có th ch y FreeNAS trong Windows. Có th s d ng gi i pháp mi-n phí c a Microsoft trong Windows 7 (mang tên Windows Virtual PC) ho c trong Windows Vista ho c XP (Virtual PC 2007). % b t u, download file CD image (ISO) c a FreeNAS. N u b n ang s d ng máy tính 32-bit, hãy download file i386 (ch.ng h n nh FreeNAS-i386-LiveCD-0.7.4919.iso). N u ang s d ng máy tính 64-bit, hãy download amd64 file (ch.ng h n nh FreeNAS- amd64-LiveCD-0.7.4919.iso). Ti p n, b n ph i t o máy o và a o b'ng các wizard trong Virtual PC. Khi ã s)n sàng, b n có th g n file CD image (ISO) vào máy o nó mô ph ng r'ng CD ang n'm trong a. Trong Windows Virtual PC c a Windows 7, b n có th ch!n file image cho DVD c mô ph ng thông qua h p tho i Settings c a máy o. Trong Virtual PC 2007, b n có th th c hi n i u này thông qua m t shortcut trên thanh công c phía trên sau khi ch y máy o. Khi CD kh#i ch y, b n có th s d ng ch LiveCD ho c cài t nó vào c ng o.
nguon tai.lieu . vn