Characters of radical laparoscopic technique in treatment of sigma colon cancer at 103 military hospital

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Analyzing some surgical laparoscopic techniques manage for sigma colon cancer. Subjects and methods: A prospective, conventional, descriptive study was conducted on 58 sigma colon cancer patients.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.08 M, số trang : 4 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ