Xem mẫu

  1. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị quản lý đường bộ trực tiếp Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận 1
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Giải quyết thủ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, có văn bản 2. tục chấp thuận Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị (bản chính) Hồ sơ dự án hoặc Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật công trình thiết yếu được cấp có thẩm 2. quyền phê duyệt (bản chính) Biên bản kiểm tra hiện trường giữa đơn vị quản lý đường bộ và chủ công trình 3. thiết yếu (Bản chính). Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) 2
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Bộ giao thông vận tải cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 04 /2006/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006 Quyết định Ban hành Quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ Bộ trưởng bộ giao thông vận tải Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Vận tải, 3
  4. Quyết định: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ ". Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Giám định và quản lý chất lượng công trình giao thông, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: Bộ trưởng - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP; - Lãnh đạo Bộ GTVT; - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Các Vụ, Cục thuộc Bộ GTVT; Đào Đình Bình - Công báo; - Lưu VT, V.Tải (2) 4
nguon tai.lieu . vn