Xem mẫu

  1. Chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống có trong danh mục Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Giải quyết thủ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, có văn 2. tục bản chấp thuận Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định (DNVT 1. khai theo hướng dẫn tại phụ lục 10) kèm theo hương án hoạt động (có phương án mẫu tại phụ lục 1); 2. Bản phô tô đăng ký xe ô tô của những xe trong danh sách đăng ký Bản phô tô “Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 3. phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của những xe trong danh sách đăng ký;
  3. Thành phần hồ sơ Đối với trường hợp đăng ký khai thác lần đầu hồ sơ phải có thêm "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh" của doanh nghiệp trong đó có loại hình 4. kinh doanh phù hợp (Bản phô tô có công chứng hoặc bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu). Số bộ hồ sơ: 01 (bộ). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng ôtô Quyết định số 16/2007/QĐ- 1. theo tuyến cố định BGTV... Phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh Quyết định số 16/2007/QĐ- 2. bằng ôtô BGTV... Quyết định số 16/2007/QĐ- 3. Lịch trình chạy xe BGTV... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: không
  4. Phụ lục 10 TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: .............. /................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...................., ngày tháng năm GIẤY ĐĂNG KÝ KHAI THÁC VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH Tuyến: Bến đi: .........................Bến đến: .......................................và ngược lại Kính gửi:..................................................................(1) 1. Tên doanh nghiệp vận tải: ...................................................................... 2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ........................................................................ 3. Trụ sở doanh nghiệp: ............................................................................. 4. Số điện thoại (Fax): ..................................................................................... 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......... do....... ........................................cấp ngày ......... tháng......... năm ................... 6. Doanh nghiệp đăng ký khai thác vận tải khách trên các tuyến sau:
  5. T Hành trình chạy xe Mã Số chuyến Giá Các T số khai thác vé dịch vụ Tên tuyến Cự ly tuyến phục Bến Bến Các điểm tuyến vụ đi đến dừng, đỗ xe dọc đường 1. 2. ... 7. Số xe đăng ký khai thác tuyến: TT Biển số xe Loại xe Số ghế Năm SX Ghi chú 1 2 ... ...
  6. Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế tại doanh nghiệp. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu. Xác nhận của Sở GTVT (GTCC) Sở tại Chủ doanh nghiệp (Nếu là tuyến trên 1.000km) (Ký tên đóng dấu) (1) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến
nguon tai.lieu . vn