Xem mẫu

  1. Chấp thuận khai thác thử tuyến vận tải khách cố định chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tả Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Giải quyết thủ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm duyệt, có văn 2. tục bản chấp thuận Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định kèm theo 1. phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô (bản gốc) 2. Bản phô tô đăng ký xe ô tô của những xe trong danh sách đăng ký Bản phô tô “Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 3. phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của những xe trong danh sách đăng ký
  3. Thành phần hồ sơ Đối với trường hợp đăng ký khai thác lần đầu hồ sơ phải có thêm "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh" của doanh nghiệp trong đó có loại hình 4. kinh doanh phù hợp (Bản phô tô có công chứng hoặc bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu) Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ôtô theo Quyết định số 16/2007/QĐ- 1. tuyến cố định; BGTV... Phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh Quyết định số 16/2007/QĐ- 2. bằng ôtô BGTV... Quyết định số 16/2007/QĐ- 3. Lịch trình chạy xe BGTV...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Phụ lục 1 TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ........ /.......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..................., ngày tháng năm ĐĂNG KÝ MỞ TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH BẰNG XE ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km Kính gửi:...............................................................................................................(1) 1. Tên doanh nghiệp vận tải: ....................................................................................................... 2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):..............................................................................
  5. 3. Trụ sở doanh nghiệp: ............................................................................................. 4. Số điện thoại (Fax):........................................................................................... 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.............. do...............cấp ngày .... tháng.... năm .... 6. Doanh nghiệp đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định như sau: - Tên tuyến: .............................đi.............................và ngược lại - Bến đi: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................) - Bến đến: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................) - Cự ly vận chuyển: .....................km - Mã số tuyến: .................................. - Các điểm dừng xe đón trả khách dọc đường:............................................ - Số chuyến đăng ký khai thác thử: .................. /ngày (tuần/tháng). - Giá vé: .............. .............. .............. .............. đ - Các dịch vụ phục vụ: .............. .............. .............. .............. .............. - Danh sách xe đăng ký chạy thử: Gồm ...............chiếc, cụ thể như sau: TT Biển số xe Loại Số ghế Năm SX Ghi chú xe
  6. 1 2 ... 7. Thời gian dự định chạy thử:.......................tháng (tối đa là 6 tháng) Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng thực tế đã khảo sát. Nơi nhận: Chủ doanh nghiệp - Như kính gửi (Ký tên đóng dấu) - Lưu
  7. Xác nhận của Sở GTVT (GTCC) Xác nhận của Sở GTVT (GTCC) nơi đi nơi đến Ghi chú: (1) Đối với tuyến liên tỉnh văn bản này được gửi tới Cục Đường bộ Việt Nam và Sở GTVT (GTCC) hai đầu tuyến; đối với tuyến liên tỉnh liền kề văn bản này gửi tới Sở GTVT (GTCC) 2 đầu tuyến; đ ối với tuyến nội tỉnh văn bản này gửi tới Sở GTVT (GTCC) sở tại.
nguon tai.lieu . vn