Xem mẫu

  1. Chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài * Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thủ tướng Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Kế hoạch và đầu tư Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không xác định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Văn bản chấp thuận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Doanh nghiệp lập hồ sơ đầu tư ra nước ngoài 2. Nộp hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và đầu tư 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm tra và quyết định việc cấp 4. Giấy chứng nhận đầu tư Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
  3. Thành phần hồ sơ 2. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đầu tư . Văn bản đồng ý của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng cổ đông hoặc đại hội xã viên về việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối 3. với trường hợp nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty hợp danh hoặc Công ty cổ phần hoặc hợp tác xã trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã. Hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư và hồ sơ pháp lý của đối tác mới tham 4. gia dự án đầu tư (nếu có chuyển nhượng vốn đầu tư). 5. Giải trình về đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư cho đến thời điểm nhà đầu tư 6. có văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Số bộ hồ sơ: 06 bộ
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu Quyết địnhsố 1175/2007/QĐ- 1. tư BKH... NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH 2. Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư PHỦ SỐ 78... Quyết địnhsố 1175/2007/QĐ- BKH... Văn bản giải trình về đề nghị điều chỉnh Giấy Quyết địnhsố 1175/2007/QĐ- 3. chứng nhận đầu tư BKH... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Có dự án đầu tư ở nước ngoài NGHỊ ĐỊNH CỦA
  5. Nội dung Văn bản qui định CHÍNH PHỦ SỐ 78... Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà NGHỊ ĐỊNH CỦA 2. nước Việt Nam CHÍNH PHỦ SỐ 78... Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đối với các trường hợp sử NGHỊ ĐỊNH CỦA 3. dụng vốn nhà nước để đầu tư trực tiếp ra nước CHÍNH PHỦ SỐ 78... ngoài
nguon tai.lieu . vn