Xem mẫu

  1. Chấp thuận đề xuất dự án BOT, BTO, BT của nhà đầu tư (cấp UBND)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:45 ngày làm việc TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Thông báo
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nhà đầu tư gửi đề xuất dự án BOT, BTO, BT ngoài danh 1. Gửi đề xuất mục do cơ quan nhà nước công bố. Trường hợp dự án có trong quy hoạch: Cơ quan nhà nước tổ chức lấy ý kiến cơ quan có liên quan. Trường hợp 2. Xem xét chưa có trong quy hoạch: cơ quan nhà nước sẽ trình xem xét bổ sung quy hoạch. Chấp thuận - Cơ quan nhà nước xem xét, chấp thuận hoặc không 3. đề xuất chấp thuận đề xuất dự án của nhà đầu tư Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đề xuất dự án; 1. - Văn bản xác minh địa vị pháp lý và năng lực tài chính, kỹ thuật của nhà đầu tư;
  3. Thành phần hồ sơ - Các tài liệu cần thiết cho việc giải trình Đề xuất dự án 2. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn