Xem mẫu

  1. Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài Lĩnh vực thống kê:mại quốc tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Công Thương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí đăng ký nhượng quyền - Cấp mới: Quyết định số thương mại từ Việt Nam ra 4.000.000 VNĐ 106/2008/QĐ-BTC... nước ngoài Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Tên bước Mô tả bước
  2. Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức đăng ký nhượng quyền thương mại nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội 2. Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 02 ngày làm việc, Bộ thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ. 3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ Công Thương ban hành Thông báo chấp thuận nhượng quyền thương mại cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, trong vòng 03 ngày làm việc Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không chấp thuận. 4. Sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí, tổ chức nhận Thông báo trực tiếp tại tại Bộ hoặc bằng đường bưu điện. Thành phần hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu); 2. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại (theo mẫu); 3. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và công chứng) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam; 4. Bản sao văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài (trường hợp thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và công chứng); 5. Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thứ cấp Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền Thông tư số 09/2006/TT-BTM thương mại ng... 2. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại Thông tư số 09/2006/TT-BTM ng... Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng Nghị định số quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm 35/2006/NĐ-CP ng... 2. Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Nghị định số với cơ quan có thẩm quyền theo quy định 35/2006/NĐ-CP ng... 3. Hàng hóa dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của Nghị định số quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 35/2006/NĐ-CP ng... 7 của Nghị định 35/2006/NĐ-CP