Xem mẫu

  1. 42T. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp 11/08/2009 42.1. Trình tự thực hiện: - Chủ đầu tư lập tờ trình UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; - UBND tỉnh xem xét ra văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư . 42.2. Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 42.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Tờ trình UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư - Bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 b) Số lượng hồ sơ : 01 bộ 42.4. Thời hạn giải quyết: - Không quá 20 ngày làm việc. 42.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 42.6. Cơ quan thực hiện TTHC: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: phòng chức năng của UBND cấp tỉnh 42.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Văn bản chấp thuận đầu tư 42.8. Phí, lệ phí: Không có 42.9. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư (đính kèm theo thủ tục) 42.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
  2. 42.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006; - Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003. - Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; - Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựngQuy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; - Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; - Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp.
nguon tai.lieu . vn