Xem mẫu

  1. 11TW. Chấp thuận áp dụng TCXD nước ngoài các công trình hầm mỏ, dầu khí, NM điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành thuộc DA sử dụng vốn ngân sách nhà nước 11/08/2009 11.1. Trình tự thực hiện: - Gửi hồ sơ đăng ký áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài tới Bộ Công thương. Cơ quan đầu mối quản lý tiêu chuẩn xây dựng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. - Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đủ điều kiện, cơ quan đầu mối yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ. - Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đầu mối tổ chức xem xét thẩm định trình lãnh đạo Bộ hoặc được uỷ quyền ra văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài vào công trình xây dựng tại Việt Nam 11.2. Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Công văn đề nghị xem xét, chấp thuận cho áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài - Danh mục mã số hiệu và nội dung các tiêu chuẩn nước ngoài kèm theo, bao gồm bản tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng việt - Bản thuyết minh về việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 11.4. Thời hạn giải quyết: - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Cá nhân, Tổ chức 11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công thương
  2. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cơ quan đầu mối quản lý tiêu chuẩn xây dựng - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan đầu mối quản lý tiêu chuẩn xây dựng 11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Văn bản chấp thuận 11.8. Lệ phí: - Lệ phí thẩm định áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài 11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: a) Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Bảo đảm các nguyên tắc: - Đảm bảo tạo ra các công trình, sản phẩm xây dựng : + An toàn sử dụng cho người, công trình và công trình lân cận; + Đáp ứng các quy định của Việt Nam về an toàn sinh thái, bảo vệ môi trường; + Đạt hiệu quả kinh tế kỹ thuật . - Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong quá trình xây dựng từ thiết kế, thi công, nghiệm thu đối với công trình và trong tổng thể công trình . - Phải sử dụng các số liệu đầu vào có liên quan đến điều kiện đặc thù Việt Nam được quy định trong các tiêu chuẩn xây dựng bắt buộc áp dụng thuộc các lĩnh vực sau : + Điều kiện tự nhiên, khí hậu ; + Điều kiện địa chất, thuỷ văn ; + Phân vùng động đất , cấp động đất; - Tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài áp dụng phải đáp ứng với yêu cầu và quy định của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành. b) Yêu cầu hoặc điều kiện 2: - Phải là những tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. c) Yêu cầu hoặc điều kiện 3:
  3. Phải được Chủ đầu tư xem xét lựa chọn và quyết định áp dụng trước khi lập hồ sơ thiết kế cơ sở 11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. - Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam.
nguon tai.lieu . vn