Xem mẫu

 1. 'Chăm sóc' nh t b c c • nh các tòa nhà, hay nóc quan sát có th cho b n nh ng b c c nh tuy t v i. M t b c c h p d n có th ư c t o ra b i nhi u cách khác nhau, và m t trong cách ó là t chính nh ng quan i m, cái nhìn khác bi t c a ngư i ch p. Ví d , b c c trên cao, ưa ra cái nhìn hoàn toàn khác v i khi ng dư i t, như nhìn t máy bay, m t qu kinh khí c u... Ngoài ra, không gian khi nhìn t trên nh các toà nhà, nóc quan sát, ng n h i ăng, tháp chuông ng h ... cũng mang l i nh ng b c nh tuy t v i.
 2. Nhìn xu ng Tư ng chúa Giê-su t i Rio de Janiero. nh: Photographic.
 3. H Powell Arizona (M ). nh: Photographic. B c nh ch p pho tư ng chúa Giê-su r t l n t i Rio de Janiero (Brazil) và hình nh c a h Powell Arizona (M ) minh h a cho góc nhìn xu ng t m t chi c máy bay. C u trúc hình th c a các c m sa th ch trong h nư c cũng như thành ph Rio trông r t p. Do xa camera nên các y u t trong c nh tr nên s c nét t i b t kỳ kh u nào. Vì v y, b n nên ưu tiên m ng kính và ch n m t ng có m l n. i u này s yt c b m máy nhanh hơn, giúp lo i tr kh năng hình nh b m do rung tay.
 4. New York. nh: Photographic. Khi trên cao, hãy c g ng ch n m t v trí có th nhìn th y rõ ràng khung c nh bên dư i. nh c a các tòa nhà cũng cung c p nh ng b i c nh tuy t p. B c nh New York ư c ch p vào u nh ng năm 90 t ph n mái c a m t toà nhà. Qu th t, cái nhìn t trên cao th t giá tr . Tác gi c a b c hình cũng r t may m n khi "ch p" ư c chi c tàu kéo màu làm c nh thêm s ng ng.
 5. T o hình v i bóng cây. nh: Photographic. Cách t o hình v i bóng cây trên l i không ph i t nh m t tòa nhà mà l i t m t hành lang trên gác ba nhìn xu ng ư ng ph . Do ó, không h n ph i lên th t cao vư t xa kh i thành ph m i t n d ng ư c l i th c a không gian. ôi khi ch c n 2, 3 t ng cao là ã có th t o ư c nh ng khung hình h p d n.
 6. H thu Groton. nh: Photographic. T m t mũi á t i Owl's Head, phía b c ti u bang Vermont (M ), tác gi ã nhìn th ng xu ng khu r ng y màu s c và h thu Groton. Trong ánh sáng bu i s m mai, b i c nh tr nên phong phú v i nh ng s c màu như m vàng trên cây. cao này, b n nên s d ng ng kính tele cô l p t ng ph n c nh có c u trúc r t s c phía dư i.
 7. Tòa lâu ài bên sông Rhine. nh: Photographic. Tương t v y, tác gi b c hình trên ã ng m t ng n núi trên sông Rhine, có ư c b c nh tòa lâu ài c lúc ch ng v ng r t ngh thu t. Th c ra, ai cũng có th ch p ngôi nhà này ngang t m m t, nhưng v i b i c nh không gian t trên cao, v t th trong hình trông thú v và hòa nh p v i c nh hơn nhi u.
 8. L h i. nh: Photographic. S an xen, nh y múa c a s c màu cũng t o ra nh ng hình nh n tư ng khi nhìn t m t cao i m. B c nh l h i ch p t hàng gh ng i trên cùng mà p như tranh v .
 9. Nhìn lên Ti n s nh khách s n Barcelona. nh: Photographic. Phương pháp ngư c l i khi ti p c n b i c nh cũng có th sinh ra nh ng k t qu tuy t v i. Ví d , trong ti n s nh m t khách s n Barcelona, Tây Ban Nha, tác gi ã hư ng ng kính lên ch p chu i èn l n sáng r c r , treo t tr n c a t ng cao. ng kính góc r ng 16 mm ã làm n i b t nh ng ư ng th ng theo dòng c a chu i èn trang trí.
 10. Nhánh cây an xen nhau. nh: Photographic. Hãy di chuy n ôi m t tìm nh ng b i c nh s c nét. Trong nh, ư ng nét hình d ng c a các nhánh cây v i nh ng vòm lá màu cam và r t hút m t ngư i xem. S d ng ng kính chuyên d ng
 11. Mái vòm trong lăng m gia ình Medici (Italy). nh: Photographic. S d ng m t ng fish eye, b n s có nh ng b c hình thú v , c bi t khi ch p nh ng v t th hình tròn. ng fish eye thư ng b cong nh ng ư ng th ng và t o ra nh ng hình nh r t khác l , còn khi v t là hình tròn, ví d , mái vòm n i ti ng trong lăng m c a gia ình Medici t i Florence (Italy), không có s méo mó rõ ràng nào, b i l , không th bi n m t ã v t tròn tr thành tròn hơn.
 12. Ti p c n g n Bư m êm. nh: Photographic. Bi t s p x p b i c nh cũng t o ra m t cái nhìn h p d n v nh ng v t m u bé nh . Thông thư ng, b n không th nhìn m t i m t v i côn trùng. Nhưng n u ch p m t i m t v i m t con bư m êm thì l i t o ra s chú ý cho nh. M t b c c hoàn toàn b t ng .
 13. ch m c m t . nh: Photographic. Cũng là ch p tr c di n m t con ch m c m t , nhưng l n này camera ư c t th p hơn m t chút so v i t m m t khi n v t th tr nên cao l n.
nguon tai.lieu . vn