Xem mẫu

  1. Ch m l i bư c dài hơn Nhi u công ty l n h h i báo cáo d u hi u ph c h i t i khách hàng và c ông. H cũng không chút ng n ng i tuyên b r ng th i kỳ en t i nh t ã qua. B i tin vào i u ó, nhi u công ty ã mu n m toang cánh c a c a b c thành trì su t hơn m t năm qua, lòng ng p tràn khát khao mu n bung ra th t nhanh k p ón l y nh ng cơ h i m i b ng vi c tung ra m t ho c vài s n ph m m i. Gi ng như h u h t m i ngư i, tôi cũng không kh i hoan h trư c nh ng tín hi u ph c h i áng m ng này. Nhưng r i, sau khi xem xét l i các các chi n lư c mà chúng ta ã và ang th c hi n, tôi th y mình c n th n tr ng hơn b i tôi phân vân li u chúng ta có ang i l c hư ng không khi mà nh ng sai l m dù có l n m c ph i v n rình r p quay l i b t kỳ lúc nào. Chính vì v y, n u chi n lư c c a b n có xét n m t trong nh ng m c tiêu li t kê bên dư i thì suy xét th t k càng m t s lưu ý ư c ch ra ây trư c khi b t tay th c hi n nh ng d nh m i cũng là i u b n nên làm. Ôm m quá nhi u m ng kinh doanh ho c v n mu n d n thân thêm Ngư i sáng l p t p oàn tư v n Boston (Boston Consulting Group) - Bruce Henderson t ng nói: "H u h t nh ng công ty mà tôi bi t ang kinh doanh nh ng ngành ngh không phù h p v i mình". Sau khi mua l i m t công ty ho t ng a lĩnh v c, m t công ty có t m nhìn s m nh tay tái cơ c u và ch gi l i nh ng m ng kinh doanh có l i th c nh
  2. tranh. Nhi u nhà tư v n chi n lư c t lâu ã nh n ra tính úng nc a nh lu t 80-20 do Pareto phát bi u trong công vi c kinh doanh c a h ó là 20% khách hàng hi n t i óng góp t i 80% l i nhu n. Thương v như ng l i nhãn hi u Sabb cho nhà s n xu t xe th thao Hà Lan - Spyker là minh ch ng cho s dũng c m c a General Motors (GM) trong chi n lư c tinh gi m b máy khi ch m d t ho t ng nh ng chi nhánh và các nhãn hi u ho t ng kém hi u qu . Hy v ng r ng, v ch t ch m i c a GM - Ed Whitacre s luôn cương quy t như v y trong n l c tái cơ c u hãng xe l n nh t th gi i và ban giám c GM s không quên nhi m v tìm ra và óng c a các m ng kinh doanh kém hi u qu . ây là i u GM c n làm n u hãng xe này v n ti p t c duy trì ư c m t tương lai v ng ch c phía trư c. Tương t , các nhà tư v n t ng làm vi c v i Johnson&Johnson ã ch ng ki n hãng m ph m này ư c v c d y ra sao sau khi ngư i ta b t u rà soát l i nh ng m ng, nh ng lĩnh v c v n kìm hãm s phát tri n trư c kia c a hãng. Ti p t c si t ch t các bi n pháp c t gi m chi phí Ch c ch n r ng, cho ra ư c nh ng gói l i ích h p d n, nh ng nhà qu n lý c a McDonald's, Starbucks và P&G ã ph i suy tính r t nhi u hòng ki m
  3. soát ư c các chi phí c a doanh nghi p và m b o duy trì chi phí th p song song v i các chi n lư c gi m giá. N u v y, các nhà qu n lý nên ghi nh r ng " ng bao gi thôi nghĩ v ngày mai và không ư c phép lơi là nhi m v thúc y th trư ng." Thu ban u, các doanh nghi p có quy n làm mưa làm gió khi h n m th thư ng phong trong vi c nh o t giá vì v y h m c s c tăng giá. Nhưng r i, ngày càng ít công ty có ư c c quy n ó. Do nh ng tác ng không th tránh kh i c a chu kỳ kinh nghi m, hãy luôn quan sát nh ng i th áng g m n t Trung Qu c và n th y ư c nhu c u c p thi t ph i thư ng xuyên liên l c tìm ra bi n pháp c t gi m chi phí. ây không ch là áp l c t ư c s hi u qu ngày càng cao mà còn vươn t i s ơn gi n và tinh t . Các k sư ngư i c luôn coi kh u hi u "ngày càng gi m b t các chi ti t c u thành s n ph m" là kim ch nam trong ho t ng sáng t o c a mình. Tôn ch này úng v i m i lĩnh v c kinh t ch không riêng gì ngành ch t o máy. C t tăng trư ng trong th i gian ng n N u b n là m t công ty i chúng, dư ng như b n ch ng còn s l a ch n nào khác ngoài vi c ph i không ng ng tăng trư ng duy trì giá tr c phi u. Nhưng trên th c t , i u này không quá c n thi t như v y. Trong giai o n 1982 - 1992, Lloyds Bank Plc ã t ư c m c c t c l n không ng khi mà l i nhu n c a hãng tăng trư ng nhanh hơn doanh thu. Sau ó, t ng giám c c a Lloyds phát bi u r ng: "Chúng tôi không hòng theo u i s tăng trư ng v quy mô ơn thu n mà t nhi m v gia tăng giá tr cho c ông lên hàng u".
  4. Michael Porter cũng có nh ng phát bi u tương t trong cu n sách xu t b n năm 1996 c a ông có tên "Chi n lư c là gì?" (What is Strategy?). Khi v a thoát kh i kh ng ho ng, i u u tiên b n c n làm là u tư vào công vi c kinh doanh, c ng c l i th c nh tranh, và gia tăng l i nhu n cho dù nh ng n l c c a b n không em l i k t qu ngay t c thì.
nguon tai.lieu . vn