Xem mẫu

  1. Chấm dứt tổ hợp tác* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:1 ngày làm việc (tối đa) Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Ghi sổ theo dõi Các bước Tên bước Mô tả bước Bước 1. Trường hợp chấm dứt tổ hợp tác; trong thời hạn 7 ngày 1. làm việc, kể từ ngày chấm dứt hoạt động, tổ hợp tác phải thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ hợp tác chứng thực
  2. Tên bước Mô tả bước Bước 2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên 2. nhận Kết xuất ra file pdf Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo về việc chấm dứt tổ hợp tác Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không
  3. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- ………ngày …….tháng……năm……… THÔNG BÁO Về việc chấm dứt tổ hợp tác Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn………………….. 1. Tên tổ hợp tác (Viết bằng chữ in hoa)........................................................... Hợp đồng hợp tác số: .......…… do Ủy ban nhân dân .......................................... Chứng thực ngày ……/……../………............................................................. 2. Họ tên Tổ trưởng tổ hợp tác (ghi rõ họ và tên, viết bằng chữ in hoa): ............................................ Nam/Nữ:...................................................................... Sinh ngày:……../……./.......................................................................... …. Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................. Cấp ngày:……../……./…………….Nơi cấp: ........................................................... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................... Điện thoại (nếu có):............................... Fax (nếu có):............................................ Email (nếu có):.................................... Website (nếu có):.........................................
  4. Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác …………….. Kể từ ngày…./……./………………vì các lý do sau đây: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Xin thông báo quý Ủy ban./. TM. Tổ hợp tác Tổ trưởng (Ký và ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn