Xem mẫu

  1. Chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm thất nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện báo cáo 1. Bước 1 bằng văn bản các trường hợp chấm dứt hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, thành 1
  2. Tên bước Mô tả bước phố trực thuộc TW Phòng thực hiện chức năng QLNN về việc làm tthẩm định hồ sơ 2. Bước 2 trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW ký quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 3. Bước 3 (Mẫu 14) gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện, Trung tâm giới thiệu việc làm để thực hiện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản báo cáo các trường hợp chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp của 1. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không 2
  3. Mẫu số 14: Ban hành kèm theo Thông tư số /2008/TT-BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ------------------------------------------------------------------------------------------ UBND tỉnh, TP.................... C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam Sở lao động-thương binh và xã hội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ..................../QĐ- LĐTBXH ..................., ngày ...... tháng .... năm ....... Quyết định Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Giám đốc sở lao động-thương binh và xã hội tỉnh, thành phố ..................... - Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số /2008/TT- BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp; - Theo đề nghị của Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội…………………………… và trưởng phòng (việc làm; lao động- việc làm); 3
  4. Quyết định Điều 1: Ông, bà ..................................................... Số sổ BHXH ......................... Sinh ngày ...... tháng ....... năm ............. Tổng số thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp: .......tháng. Thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiêp:........tháng, nay chem. Dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông/bà……., lý do: 1 ; 2 ; Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội ……. ; Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động- Thương binh và Xã hội và ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. N i nh n: Giám đốc - Như Điều 4; (Ký, đóng dấu) - Lưu VP. 4
nguon tai.lieu . vn