Xem mẫu

  1. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ . Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo chấm dứt hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 1. của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh dự định chấm dứt hoạt động đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. - Đồng thời, gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi 2. doanh nghiệp đặt trụ sở chính để được đổi Giấy chứng nhận ĐKKD. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 1. điểm kinh doanh;
  3. Thành phần hồ sơ - Bản sao hợp lệ quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc 2. chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi Thông tư 03/2006/TT- 1. nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh BKH của B... doanh
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh 1. toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
nguon tai.lieu . vn